+ Sjöhög ARV Ystad - Purac

Sjöhög ARV Ystad

Sjöhög ARV Ystad

Om- och utbyggnad samt energioptimering i samverkan

Ystad kommun beslöt göra en om- och tillbyggnad av det befintliga reningsverket Sjöhög. Reningsverket var i stort behov av att rustas upp samt renoveras, men även förbättring av reningsprocessen samt en kapacitetsökning behövdes.

Kundbehov

Purac valdes som samarbetspartner i partneringprojektet efter offentlig upphandling, och i samband med detta inleddes projektets Fas 1. Fas 1 pågick tills parterna gemensamt tagit fram en lösning och var överens om ett riktpris. Därefter togs det politiska beslutet att påbörja Fas 2, produktionsfasen.

Puracs lösning

Tillsammans med Ystad kommun har Purac valt att satsa på robusta tekniska lösningar för projektet med energioptimering som ett av delmålen med projektet.

Resultat

Stora energibesparingar har kunnat göras genom byte av blåsmaskiner och vid val av anläggingsutformning och utrustning i anläggningens nya delar.

Projektdetaljer

Nya byggnader

• Två nya sedimenteringsbassänger med tillhörande slamfördelningskammare
• Ny blåsmaskinsbyggnad innehållande blåsmaskiner, brutetvattensystem samt elrum
• Ny inloppsbyggnad innehållande galler, renstvätt, sandtvätt samt elrum
• Ny externslamsbyggnad innehållande externslam-mottagning samt slamförtjockare med tillhörande polymerutrustning
• Nytt högspänningshus

Befintliga byggnader där funktionen har byggts om

• Utjämningsbassäng har byggts om till ny aktivslam bassäng
• Sedimenterings- och aktivslambassäng har byggts om till ny aktivslambassäng
• Bräddpumpstation har byggts om till utloppspumpstation

Befintliga byggnader som har byggts om med bibehållen funktion

• Två rötkammare
• Gassystemet
• Rejektutjämningsbassäng
• Slamlager
• Två sandfång
• Försedimentering

Resultat

Föroreningsbelastning
Kapacitet: 47 000 Pe
Nuvarande belastning: 33 500 Pe

Utsläppsvillkor
BOD<8mg/l
Tot-P<0,3mg/l
Tot-N<10mg/l

Verket är nu rustat för att klara driften 25 år fram i tiden. Stora energibesparingar har kunnat göras genom byte av blåsmaskiner och vid val av anläggingsutformning och utrustning i anläggningens nya delar.

Om kunden

Sjöhögs reningsverk tar hand om ca 75% av kommunens invånare.