Hållbarhet

Vi skapar lösningar för ett hållbart samhälle

Hållbarhet

Tillsammans för ett cirkulärt samhälle

Vår verksamhet är tydligt förankrad inom hållbarhet vilket avspeglas i allt vi gör, inte minst i vår vision. Som ett modernt och framåtriktat företag hjälper vi våra kunder att arbeta med hållbarhet och skapar lösningar som är hållbara både inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi är innovativa och konstruerar nya lösningar och processer, vi utvecklar våra medarbetare och fokuserar mycket på företagskultur och ledarskap för ett bättre välmående och vi arbetar kontinuerligt med att öka vår resurseffektivitet.

Vårt cirkulära arbetssätt medför att vi tar tillvara på jordens resurser. För att lyckas fullt ut måste vi arbeta tillsammans. Läs mer om Purac Cycle för att se vad Purac bidrar med i samhällets vatten- och näringskretslopp.

VISION

Purac ska vara förstahandsvalet när det gäller hållbara lösningar för vattenbehandling och biogas.

Vår hållbarhetsambition

 

Hållbar affärsverksamhet

Alla typer av anläggningar som vi levererar är viktiga byggstenar för ett hållbart samhälle. Cirkulär ekonomi är vårt naturliga fokus då vi är en del av kretsloppet. Vårt mål är ökad resurseffektivitet och att bidra till långsiktigt hållbara lösningar inom vattenbehandling och biogas. Genom att använda rätt teknologier baserat på kundbehov levererar vi lösningar som förbättrar miljön och vattenkvaliteten. De biogasanläggningar vi levererar ökar samhällets tillgång på förnybar energi och näringsämnen för jordbruket. Kort sagt så ligger vår affär inom hållbarhet och tekniska lösningar för att uppnå detta.

Hållbara lösningar för vattenbehandling och biogas

Vi är experter på att designa, utveckla och uppföra anläggningar och processer inom rent vatten, biogas och avlopp. Vår passion är att se till att våra partners, kunder och kollegor arbetar som ett team med ett gemensamt mål: ett renare och mer hållbart samhälle.

Människor, hälsa, säkerhet och miljö

Hållbarhetsarbetet i Purac styrs bland annat av bolagets ramverk för hållbarhet samt uppförandekoder och andra riktlinjer så som företagskultur och värdeord, ledarskaps- och personutveckling, ansvarsfull upphandling och säkra arbetsplatser.

Ansvarstagande företag

Vi arbetar med riskbedömningar, ständig förbättring av rutiner och arbetsprocesser, kundnöjdhetsmätningar samt personalundersökningar.

Vi bidrar till FN:s Globala mål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

På Purac har vi valt att arbeta utifrån sex av dessa mål.
Hälsa och välmående
  • 2  Ingen hunger
  • 3  God hälsa och välbefinnande
  • 6  Rent vatten och sanitet för alla
Smarta anläggningar för hållbara samhällen och industrier
  • 7  Hållbar energi för alla
  • 11  Hållbara städer och samhällen
  • 12  Hållbar konsumtion och produktion