Biogas

Din partner inom biogasanläggningar

Biogas

Biogas för ett hållbart samhälle

Att producera biogas är en fantastisk möjlighet att få ut värde ur avfall. Biogasen skapar värde i flera delar av samhället och spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt skapas kretslopp och lokal energi och näring produceras. Biogas kan användas som fordonsbränsle, el, värme och Power-to-X. En biogasanläggning producerar även biogödsel som kan bidra till återföring av näring och kolkälla för ekologiskt jordbruk.Biogasproduktion

Puracs stora kompetens inom biogas är eftertraktad när efterfrågan på mer cirkulära och hållbara lösningar ökar.

Purac har designat och byggt mer än 100 biogasanläggningar i 20 länder baserade på alla tänkbara substrat, samt ännu fler rötkammare som byggts på avloppsreningsverk runt om i världen.

Vi har omfattande erfarenhet av förbehandling av substrat, rötning, efterbehandling av rötrest och effektiv utvinning av biogas. Vi är kända för kvaliteten på våra installationer och hög systemtillgänglighet för att maximera avkastningen på slutprodukterna. Våra ingenjörer och projektledare har lång erfarenhet av biogasprojekt och gör att du som kund kan känna dig trygg med de lösningar Purac designar, bygger och driftsätter för en stabil, robust och säker anläggning

Biogas- och rötningsprocess

Purac kan leverera en nyckelfärdig anläggning som tar emot olika sorters substrat och som producerar biogas och näringsrik biogödsel. Vi erbjuder även att modernisera befintliga anläggningsdelar eller utöka kapaciteten. En biogasanläggning kan byggas upp av många olika processteg och med olika typ av utrustning beroende på vilka förutsättningar som råder. Vi är experter på att ta fram den optimala helhetslösningen för era specifika krav och vi har, bland annat, erfarenhet av processtegen nedan:

Mottagning

En biogasanläggning består typiskt av substratmottagning och förbehandling där dom substrat som ska rötas tas emot. Vårt förbehandlingskoncept kallas EWA (Efficient Waste Application) där oönskat material som plast, glas, grus och stenar avskiljs från matavfallet och en pumpbar slurry produceras.

Hygienisering

Substratet som ska rötas kan sedan komma att behöva genomgå en hygienisering för att eliminera eventuella smittämnen. Hygienisering kan göras antingen som ett separat processteg, med termisk hydrolys eller i själva rötkammaren vid termofil rötning.

Rötning

Mikroorganismer bryter ner det organiska materialet under termofila eller mesofila anaeroba förhållande till en rå biogas som i huvudsak består av metan och koldioxid. Även biogödsel bildas som kan användas som gödning. Vid behov kan efterrötkammare användas för att producera mer biogas. Vid industrier kan högbelastade kolströmmar förekomma. Då passar en högbelastad anaerobiprocess.

Avvattning

Biogödseln/rötresten avvattnas vanligtvis med centrifug, filterpress, skruvpress eller torkning. Rejektvattnet från avvattningen kan innehålla en hel del värdefulla näringsämnen som kan tas tillvara genom att rejektvattnet behandlas med till exempel indunstning eller torkning.

Gashantering

Den bildade biogasen från rötningen kan komma att behöva lagras och behandlas innan slutanvändning. Svavel- och siloxanföreningar kan avskiljas från gasen innan den sedan används för till exempel el/värmeproduktion med hjälp av gasmotor/gasturbin alternativt uppgraderad till gasformig eller flytande fordonsgas.Substrat från olika avfall

Purac bygger samrötningsanläggningar, gödselanläggningar, high rate/högbelastade anaerobier, rötkammare på avloppsreningsverk, med mera. Substrat kan komma från:

 • Matavfall

 • Restaurang- och storköksavfall

 • Avloppsslam

 • Gödsel

 • Biprodukter från växtodling

 • Industriavfall

 • Livsmedelsavfall

 • Pappers- och massabruk
 • 

  Teknologier inom biogas

  Purac EWA™ Förbehandling - Efficient waste application

  Purac EWA™ är vår lösning för förbehandling av matavfall. Anläggningen separerar felsorterat material som plast, papper, metall med mera i olika fraktioner och gör matavfallet till en pumpbar slurry. Anläggningen kan även användas för att behandla andra typer av avfall.

  Från mottagning, bearbetning till färdig slurry

  – Sorterat matavfall tippas i en eller flera tippfickor. Tippfickan är försedd med bottenskruvar som
  bearbetar och homogeniserar materialet till önskad konsistens.
  – Från tippfickan transporteras materialet till en kross som ytterligare finfördelar materialet och garanterar att oöppnade förpackningar öppnas. Om större felsorterade fraktioner finns i avfallet stoppar krossen och möjliggör för  att manuellt avlägsna dessa oönskade delar.
  – Efter krossen passerar materialet en magnetisk metallavskiljare som separerar magnetiska metaller till ett separat kärl.
  – Från kross och metallavskiljning transporteras materialet vidare till separatorkvarnen, en för ändamålet speciellt utvecklad hammarkvarn, där den slutliga bearbetningen sker. Organiskt material passerar ett såll ned i ett uppsamlingstråg och vidare till en pump och övrigt material såsom plast, visst papper, icke magnetiska metaller etcetera passerar ut ur kvarnen och transporteras till en uppsamlingscontainer för rejekt.
  – I kvarnen tillsätts spädvätska, vatten eller annan insamlad lämplig vätska för att ge den färdiga organiska slurryn rätt konsistens och torrhalt så att den kan pumpas och transporteras direkt till rötning eller via lagringstank för vidare transport till rötning på annan plats.

  Purac EWA™ Plastavskiljning (PETRA)
  Med vår Purac EWA™ Plastavskiljning får ni ett substrat med minimal andel plast som klarar SPCR120-kraven utan problem! Plast hör inte hemma varken i matavfall eller på våra åkrar, ändå kan detta vara fallet på många platser. Purac EWA™ Plastavskiljning är Puracs lösning för att avskilja plast. Lösningen innehåller en trumsil tillsammans med reglering av TS-halt för optimal separering av plastpartiklar. Lösningen går att använda både för matavfallsslurry och rötrest från en rötningsprocess.

  Purac EWA™ Avskiljning tunga partiklar (GRETA)
  Med Purac EWA™ Avskiljning tunga partiklar reduceras mängden grus- och glaspartiklar samt andra tunga partiklar i slurryn/rötresten. Det gör att slitaget på utrustningen minskar och underhållskostnader kan minska. Puracs lösning innehåller en cyklon och reglering av TS-halt för att minimera andelen tunga partiklar.

  Varför Purac EWA™?
  Purac har finslipat vår lösning tillsammans med maskinleverantörer i över 15 år. Purac har kunskapen om hur lösningen på bästa sätt kan sys ihop för ditt specifika projekt. Vi skräddarsyr lösningar och anpassar applikationen efter rådande förutsättningar.
  – Med Purac EWA™ sorteras felsorterade fraktioner ut var för sig för att kunna återvinnas vidare.
  – Anläggningen ger en god arbetsmiljö för driftspersonalen.
  – Purac EWA™ har god kvalitet och är en robust och beprövad teknik.
  – Det är en kundanpassad lösning som skräddarsys för varje projekts förutsättningar.
  – Vi har en väl utbyggd serviceorganisation.
  – Vi erbjuder service- och driftsavtal.
  – Anläggningen är ”utbyggbar” med ytterligare applikationer för att säkra framtidens miljökrav.
  – Anläggningen har hög driftsäkerhet och tillgänglighet.
  – Lösningen ger minimal förlust av organiskt material.
  – Minimalt innehåll av oönskat material i slurryn.
  – Låg elförbrukning och låg installerad effekt.
  – Låga underhållskostnader.

  

  Purac ReNu™ - Recirculated Nutrients

  Purac har en unik lösning för att förädla rötresten till en värdefull resurs – biogödsel i koncentrerad form, som bland annat kan KRAV-certifieras. Anläggningen kan anpassas till både befintliga och nya biogasanläggningar. Anläggningens största uppgift är att koncentrera näringsämnena och separera vattnet. Detta gör biogödseln billigare att transportera och att sprida på åkermark.

  Avvattning
  Från biogasanläggningen pumpas rötresten till en skruvpress för att separera rötresten i en torr och en våt fraktion. Detta optimerar driftkostnader för indunstaren. Skruvpressen drivs helt utan tillsats av kemikalier. Den torra fraktionen leds direkt till torken medan rejektet går till indunstning.


  Indunstning
  Rejektet från avvattningen indunstas i en indunstare. För att inte koka bort kvävefraktionen tillsätts syra. Kondensatet leds till rening beroende på lokala krav. Koncentratet leds till torken.


  Torkning och pelletering
  Koncentrat tillsammans med den torra fraktionen från avvattning går sedan till en bandtork. Efter torkning sker hygienisering och pelletering. Ventilationsluften återvinns på värme samt renas från kväve, som återanvänds i processen, innan den leds ut till atmosfär.

  Med Purac får du alltid

  Flexibla lösningar baserade på dina behov
  Djupgående kompetens och hållbara lösningar
  En partner med fokuserat driv och projektledning

  Referenser

  Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbara lösningar för framtiden.