+ Kvernevik Avloppsreningsverk i Bergen - Purac

Kvernevik Avloppsreningsverk i Bergen

Kvernevik Avloppsreningsverk i Bergen

En anläggning insprängd i berget

Kvernevik avloppsreningsverk har byggts ut med anledning av ett omfattande uppgraderingsprojekt av fyra avloppsreningsverk i Bergens Kommun för att möta de nya reningskraven. Kvernevik är placerat inuti ett utsprängt bergrum och har en kapacitet på 56 000 pe.

Kundbehov

Det befintliga avloppsreningsverket i Kvernevik var endast anpassat för enklare mekanisk rening och var i behov av modernisering.

Puracs lösning

All befintlig utrustning från det gamla avloppsreningsverket demonterades och ersattes med ny utrustning. För att uppfylla de nya reningskraven uppgraderades verkets förbehandling och kompletterades med biologisk rening samt slambehandling. Som processentreprenör ansvarade Purac för processdesign, utformning, leverans och montering av processutrustning, instrument, automation/styrning, samt driftsättning och utbildning. Arbetet har skett i nära samarbete med övriga entreprenörer, beställare, konsulter och driftpersonal för att få ett så gott totalresultat i den nya anläggningen som möjligt.

Resultat

Avloppsreningsverket renar avloppsvattnet till en BOD5-halt mindre än 25 mg/l och en COD-halt mindre än 125 mg/l.

Projektdetaljer

Energieffektivisering och arbetsmiljö i stort fokus

Vid utbyggnaden av Kvernevik avloppsreningsverk har energieffektivisering och hållbarhet varit i huvudfokus vid val av utrustning. Att ta vara på resurser och spara energi är något som genomgriper hela projektet. Arbetsmiljö och att de färdiga anläggningarna ska vara lätta att underhålla och hålla i drift har också varit en viktig fråga i projektet. Nära samarbete mellan de olika parterna samt användning av gemensam 3D-modell har varit nyckelfaktorer för att hitta de optimala lösningarna.

Process

Reningsprocessen på Kvernevik avloppsreningsverk innefattar mekanisk förbehandling, biologisk rening och slambehandling. Det renade avloppsvattnet leds ut i Byfjorden och slammet transporteras vidare till stadens biogasanläggning, vilken också är levererad av Purac.

Mekanisk förbehandling

• Gallerstation med högeffektiva perforerade bandgaller
• Luftade sand- och fettfång

Det inkommande avloppsvattnet når reningsverket genom befintlig inloppstunnel och leds sedan vidare till två parallella bandgaller, följt av luftat sand- och fettfång. Anläggningen har automatiserad behandling av rens, sand och fett som lagras i container respektive tank före borttransport. Detta ger stora fördelar i form av säker drift, litet underhåll och god arbetsmiljö.

Biologisk rening

• Biologisk rening med aktivt slam
• Energieffektivt finblåsigt luftningssystem
• Sedimentering med sugslamskrapa

Den sekundära reningen sker med en aktiv slamanläggning i två parallella linjer. Först luftas avloppsvattnet i en luftningsbassäng och därefter separeras slam och renat avloppsvatten i en sedimenteringsbassäng. Det sedimenterade slammet skrapas och sugs upp från botten av bassängen med hävertverkan för minimal energiförbrukning. Det renade avloppsvattnet leds i långsträckta avdragsrännor vidare till en utloppsledning.

Slambehandling

• Polymerdosering
• Mekaniska förtjockare
• Avvattning i centrifuger

Överskottsslam förtjockas i två mekaniska slamförtjockare. Slammet pumpas sedan från slamlager till slutavvattning i två centrifuger. Slammet lagras i två torrslamsilos före borttransport. Rejektvatten från slambehandlingen pumpas via rejektvattenbuffert till inloppet av sandfången.

”God arbetsmiljö och säkerhet har varit högt prioriterat för den nya anläggningen. Purac har under projektets gång varit mycket tillmötesgående och
lösningsorienterade för att möta våra krav och önskemål!”
Kristina Akervold, Projektledare, Bergen Kommun

Dimensionerande data

• Flöde, mekanisk förbehandling: 2 520 m³/h
• Flöde, biologisk rening: 1 653 m³/h
• BOD5: 3 378 kg/d

Krav på utgående vatten

• BOD5: 25 mg/l
• COD: 125 mg/l

Fakta om kunden

Vatten och avloppsenheten på Bergen Kommun ansvarar för att leverera rent dricksvatten till kommunens invånare, samt att ta hand om och rena avloppsvatten. Kommunen arbetar ständigt för en grönare miljö och resurseffektiva lösningar. Bergen kommun har idag runt 275 000 invånare.