Vatten - Rent vatten med lösningar i framkant

Vatten - Rent vatten med lösningar i framkant

Sedan 1956, då Purac startades, har vi levererat rent vatten med lösningar i framkant av rådande teknikkunnande – allt för att möta morgondagens krav. Genom att leverera processer, system och anläggningar i mer än 70 länder och av drygt 5000 projekt har vi en enastående erfarenhetsmassa och kunskapsbank.

Vad kan Purac erbjuda?

Purac erbjuder design, projektering och utförande av entreprenad för vattenreningsverk. Vi kan även vara en diskussionspartner i förprojektet, arbeta i s.k. samverkansprojekt mm. Purac kan både helheten och detaljerna – vi kan leverera en nyckelfärdig anläggning men vi kan även erbjuda att modernisera befintliga anläggningsdelar eller utöka kapaciteten.

Vi erbjuder flexibla kontraktsformer utifrån dina behov:

Löpande service

Utförandeentreprenad

maskinentreprenad

Processentreprenad

Totalentreprenad

Partnering och samverkanentreprenad

Key-eqipment leveranser

Ramavtal

Serviceavtal

Driftsavtal

Dricksvatten

Rent vatten är avgörande för överlevnaden av världens befolkning. På grund av ökade föroreningar av råvattenkällor krävs fler och mer komplexa behandlingstekniker.
Vattenburen smitta är idag ett av de största hoten mot våra dricksvatten och det är därför av yttersta vikt att verka för ett vatten fritt från mikroorganismer som t ex parasiter och virus. Dessutom behöver vi möta förändrade och globala krav på minskad vattenförbrukning och återvinning av vatten.
På Purac, strävar vi efter att skapa ett partnerskap med våra kunder för att utveckla helt kundanpassade och optimerade vattenbehandlingslösningar, för att möta kundernas krav och behov av en tillförlitlig och säker produktion av deras vattenbehov.

Purac har lång erfarenhet av dricksvattenrening och rening av processvatten till industrin. Våra egna beprövade tekniker tillsammans med specialistföretag – allt för att ge oss möjlighet att erbjuda den mest optimala lösningen och därigenom verka för renare vatten.
Tack vare vår stora processkompetens kan vi utifrån råvatten och vattenkvalitet göra optimala val i design av vattenreningsprocessen.

På Purac följer vi noga förändringar i krav samt utveckling och trender inom forskningen i ämnet vattenrening.
Vi är väl medvetna om att det finns många utmaningar till rent vatten och arbetar dagligen för att dessa utmaningar ska elimineras.

Dessa utmaningar omfattar avlägsnande eller reduktion av:

Färg

Grumlighet

Järn

Mangan

NOM (naturligt organiskt material)

Oorganiskt innehåll (salter)

Partiklar

Mikroorganismer

För att hantera dessa problem har vi våra effektiva och beprövade tekniker för att säkerställa tillförlitlig och effektiv produktion av dricksvatten är bla , t ex Dissolved Air Flotation (DAF), Flofilter™, Sandfilter, GEWE™ Lamella Clarifier och UF/NF-membran.
Vi har under lång tid utfört kvalificerade och omfattande laboratorie- och pilotförsök med membranfiltrering i form av ultra- och nanofilter på råvatten med förhöjt NOM-innehåll. Detta är en nyutvecklad teknik som ett alternativ till vår traditionella teknik med kemisk fällning med metallsalt och avskiljning i lameller eller flotationssteg med efterföljande sandfilter.

Processvatten

Vatten är en viktig ingrediens för många industriella användare. Det är ofta mycket mer än en metod för kylning, det kan även vara en metod för att höja kvaliteten på ång-, transport- eller rengöringsmediat och kan vara en viktig beståndsdel i processen eller i slutprodukten. Processvatten definieras som det vatten som
används i tillverkningsprocesser inom t.ex. pappers & massaindustrin, mat & dryckesindustrin eller i dricksvattenproduktion.

Med Purac får du alltid

Flexibla lösningar baserat på dina behov
Hållbara lösningar, för såväl miljön som din verksamhet
Ett partnerskap med helhets- perpektiv och transparens i fokus


Ultrafilteranläggning för NOM-reduktion vid Kvarnagårdens vattenverk i Varberg.

Försämrad råvattenkvalitet och en expanderande kommun är huvudanledningarna till Varbergs investering i en utbyggnad av Kvarnagårdens vattenverk. Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, har kompletterat vattenverket med en ultrafilteranläggning, vilket därmed garanterar varbergsborna ett rent och hälsosamt vatten. Produktionskapaciteten efter utbyggnad är ca 26 000 m³/dygn.The Purac cycle

Precis som i naturen så är allt i vårt moderna samhälle sammankopplat. Om vi misslyckas i en sektor av våra viktiga samhällsfunktioner, kan det få stora konsekvenser för de andra. The Purac Cycle är vår helhetssyn på hur vi skapar ett hållbart samhälle. Tillsammans.

Våra teknologier

Flexibla teknologilösningar baserat på dina behov.

Kontaktperson | Vatten

Paul Molin

Marknadsområdesansvarig Vatten

+46 (0)73 805 07 32
paul.molin@purac.se