Avlopp – En värdefull resurs

Avlopp – En värdefull resurs

Naturen är fantastisk på vattenrening och det är just naturens egna reningsprocesser som utnyttjas i ett avloppsreningsverk. Avloppsvatten (både industriellt och kommunalt) ses ofta som ett problem, men med ett väl fungerande avloppsreningsverk så är faktiskt det renade vattnet som släpps ut till recipienten renare än vattnet uppströms.

Det renade vattnet kan användas för t.ex. bevattning och om det råder dricksvattenbrist kan det renade vattnet användas som råvatten in till ett vattenverk där det förädlas till dricksvatten.
Restprodukten från en avloppsrening är slam. Slammet kan användas för att utvinna stora mängder biogas och resterna kan därefter användas som biogödsel som ersätter industriellt producerad gödsel.

Vad kan Purac erbjuda?

Purac erbjuder design, projektering och utförande av entreprenad för avloppsreningsverk. Vi kan även vara en diskussionspartner i förprojektet, arbeta i s.k. samverkansprojekt mm.
Purac kan både helheten och detaljerna - vi kan leverera en nyckelfärdig anläggning men vi kan även erbjuda att modernisera befintliga anläggningsdelar eller utöka kapaciteten.

Vi erbjuder flexibla kontraktsformer utifrån dina behov

Löpande service

Utförandeentreprenad

Maskinentreprenad

Processentreprenad

Totalentreprenad

Partnering och samverkansentreprenad

Key-equipment leveranser

Ramavtal

Serviceavtal

Driftsavtal

Kommunalt avloppsvatten

I ett kommunalt reningsverk renas vattnet från framför allt organiskt material, kväve och fosfor men även läkemedelsrening kan förekomma.
Purac är ledande på att leverera avloppsreningslösningar som uppfyller alla de olika krav en kommun kan ställa på rening av kommunalt avloppsvatten. Våra hållbara lösningar möter självklart också alla de rigorösa hälso- och miljönormer som finns runt avloppsrening. Med vår långa erfarenhet och vårt djupa kunnande inom avloppsrening så kan vi skräddarsy varje avloppsreningsprocess så att den blir så effektiv och kostnadsoptimerad som möjligt. För att uppnå detta tillämpar vi ofta teknik för att utvinna energi från avloppsvatten, producera biogas och gödningsmedel och främja energineutrala anläggningar för avloppsrening.

Vi hjälper gärna till från de första initiala diskussionerna och genom hela processen. Vi har erfarenhet av att delta aktivt i alla faser av projektet och har all kunskap om avloppsrening internt på företaget. Det är tack vara detta som vi kan utveckla unika processkoncept anpassade till varje anläggning och för varje kunds behov.

Vår erfarenhet kompletteras ständigt genom utvecklingen som sker i branschen. Därför har vi förutom vanliga tekniska processer även möjlighet att erbjuda högeffektiva nya processer i framkant av utvecklingen.

Industriellt avloppsvatten

Industriella avloppsvatten kan innehålla lite mer olika ämnen som ska renas beroende på vilken industri det är. Här är det därför ofta viktigt att köra pilotförsök för att säkerställa att de tänka reningsprocesserna fungerar som planerat. Industrier som kräver effektiv behandling av stora mängder avloppsvatten innefattar exempelvis sockerindustri, papper- och massaindustri, livsmedelsindustri, gruvdrift och stålindustri.

Behandling av industriellt avloppsvatten för att uppnå en kvalitet på vattnet som lämpar sig för säkert utsläpp presenterar en mängd olika utmaningar, men med hundratals installationer världen över och med över 50 års erfarenhet, har Purac kompetens att erbjuda praktiska, effektiva och kostnadsoptimerade lösningar inom alla områden av avloppsrening och för att förbättra tillförlitligheten i kundernas processer och samtidigt uppfylla krav i miljölagstiftningen.

Från första utvärderingen av de bästa processlösningarna hela vägen till driftsättning, uppstart, utbildning och överlämning levererar Purac en kombination av behandlingsstrategier för avloppsvatten som inte bara kommer att spara pengar utan också avsevärt minska energiförbrukningen.

Med Purac får du alltid

Flexibla lösningar baserat på dina behov
Hållbara lösningar, för såväl miljön som din verksamhet
Ett partnerskap med helhets- perpektiv och transparens i fokus


Sveriges största avloppsreningsverk, och ett av världens modernaste.

På Henriksdal ARV driver Purac två projekt: Henriksdal reningsverk, processutrustning för biologisk rening samt uppgradering av ledningssystemet för biogas och komplettering av systemet, med nya funktioner och utrustning. Henriksdal ARV är ett av de största reningsverken i Europa insprängt i berg: 300 000 m2 och 18 km tunnlar och tar emot avloppsvatten från Stockholm, Huddinge, Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö.The Purac cycle

Precis som i naturen så är allt i vårt moderna samhälle sammankopplat. Om vi misslyckas i en sektor av våra viktiga samhällsfunktioner kan det få stora konsekvenser för de andra. The Purac Cycle är vår helhetssyn på hur vi skapar ett hållbart samhälle. Tillsammans.

Våra teknologier

Flexibla teknologilösningar baserat på dina behov.

Kontaktperson | Avlopp

Karin Öhgren Gredegård

Marknadsområdesansvarig Avlopp

+46 (0)70 921 77 74
karin.ohgrengredegard@purac.se