Avlopp

Din partner inom avloppsreningsverk

Avlopp

Rening inspirerad av naturen

Naturen är fantastisk på vattenrening och det är just naturens egna reningsprocesser som i mångt och mycket utnyttjas i ett avloppsreningsverk. Både industriellt och kommunalt avloppsvatten ses ofta som ett problem, men med ett väl fungerande avloppsreningsverk så är faktiskt det renade vattnet som släpps ut till recipienten renare än vattnet uppströms. Det renade vattnet släpps ofta ut i vattendrag men det kan även användas för till exempel bevattning. Om det råder dricksvattenbrist kan det renade vattnet användas som råvatten in till ett vattenverk där det förädlas till dricksvatten.Avloppsrening

Purac har installerat avloppreningsanläggningar med alla etablerade tekniker, både till kommuner och industrier. Inget annat företag i Skandinavien har en större referenslista.

Det finns många olika tekniker för att rena avlopp. Flera av dem har använts under lång tid och hela tiden vidareutvecklats, men det finns även ett antal tekniker som utvecklats på senare tid.

En avloppsreningsanläggning består av flera reningssteg. Vilka och hur många bestäms av beskaffenheten på inkommande avlopp, tillståndskrav samt om det finns anläggningstekniska begränsningar.

Avloppsreningsprocess

Purac har hög teknik- och processkompetens inom alla delstegen och vår styrka är att vi sätter samman en skräddarsydd anläggning för varje enskilt kundbehov.

Mekanisk förbehandling

Generellt kan man säga att man börjar med en mekanisk förbehandling. Den kan bestå av till exempel galler, silar, sand- och fettfång, försedimentering med mera.

Biologisk rening

Därefter följer oftast någon typ av biologisk rening om avloppsvattnet innehåller föroreningar som är biologiskt nedbrytbara. Den biologiska reningen kan exemelvis vara aktiv slam, SBR (batch reaktor), MBBR, IFAS, granulprocesser, högbelastad anaerobi. Om den biologiska reningen är aerob så innehåller den någon form av luftningssystem för att tillgodose mikroorganismernas behov av syre och om den är helt anaerob så finns det ett gashanteringssystem kopplat till den.

Separationssystem

Efter den biologiska reningen så behövs det någon form av separationssystem för att skilja biomassa (slam) från det renade vattnet. Separationsprocesser som ofta förekommer är t.ex. sedimentering, flotation, filtrering (sandfilter, skivfilter) och membran (MBR).

Kemisk rening

Ofta behövs det någon form av slutpolering med kemisk rening för att se till att alla utsläppskrav uppfylls. Den kemiska reningen är oftast en kemisk fällning följt av något av separationsstegen som nämndes ovan.

Slambehandling

Slammet som har bildats i den biologiska reningen måste sedan hanteras i en slambehandling. Det finns många olika tekniker och mycket hänger här på beställarens önskemål. Vanliga slambehandlingar är avvattning (centrifuger, skruvpressar, torkning), slamförtjockning, pyrolys, rötning och hygienisering. Från slambehandlingen får man ofta ett rejektvatten som innehåller mycket näringsämnen. Rejektvattnet behandlas i en biologisk rejektvattenbendling (en biologisk rening, beskrivna ovan) men det finns även biologiska reningar som är speciellt inriktade på rejektvatten som till exempel Deammon.

Läkemedelsrening

De senaste åren har läkemedelsrening kommit upp på tapeten. Läkemedelsrening kan göras på många olika sätt till exempel med aktivt kol och ozonbehandling.Kommunalt avloppsvatten

I ett kommunalt reningsverk renas vattnet från framför allt organiskt material, kväve och fosfor men även från läkemedel.

Purac är ledande på att leverera avloppsreningslösningar som uppfyller alla de olika krav en kommun kan ställa på rening av kommunalt avloppsvatten. Våra hållbara lösningar möter självklart också alla de rigorösa hälso- och miljönormer som finns. Med vår långa erfarenhet och vårt djupa kunnande skräddarsyr vi varje avloppsreningsprocess så att den blir så effektiv och kostnadsoptimerad som möjligt. För att uppnå detta tillämpar vi ofta teknik för att utvinna energi från avloppsvatten, producera biogas och gödningsmedel och främja energineutrala anläggningar för avloppsrening.

Vår erfarenhet kompletteras ständigt genom utvecklingen som sker i branschen. Därför har vi, förutom vanliga tekniska processer, även möjlighet att erbjuda högeffektiva nya processer i framkant av utvecklingen.Industriellt avloppsvatten

Industriella avloppsvatten kan innehålla många olika ämnen som ska renas beroende på vilken industri det är. Det är därför ofta viktigt att köra pilotförsök för att säkerställa att de tänka reningsprocesserna fungerar som planerat. Industrier som kräver effektiv behandling av stora mängder avloppsvatten innefattar exempelvis sockerindustri, papper och massaindustri, livsmedelsindustri, gruvdrift och stålindustri.

Behandling av industriellt avloppsvatten för att uppnå en kvalitet på vattnet som lämpar sig för säkert utsläpp presenterar en mängd olika utmaningar. Med hundratals installationer världen över och med över 50 års erfarenhet har Purac kompetens att erbjuda praktiska, effektiva och kostnadsoptimerade lösningar inom alla områden av avloppsrening, och för att förbättra tillförlitligheten i kundernas processer och samtidigt uppfylla krav i miljölagstiftningen.

Med Purac får du alltid

Flexibla lösningar baserade på dina behov
Djupgående kompetens och hållbara lösningar
En partner med fokuserat driv och projektledning