+ Brista - Lakvatten och ytvattenbehandling på Brista avfallsanläggning - Purac

Brista - Lakvatten och ytvattenbehandling på Brista avfallsanläggning

SÅAB - Lakvatten och ytvattenbehandling på Brista avfallsanläggning

Rening av lakvatten från deponi och upplag för massor 

SÅAB driver både en återvinningsstation, en sluttäckt deponi och hantering av förorenade massor på Brista avfallsanläggning.

Kundbehov

Brista avfallsanläggning behövde komplettera befintlig anläggning genom att låta uppföra en ny vattenreningsanläggning för behandling av lakvatten respektive vatten från behandlingsytor för massor. Syftet med behandlingen är att med god marginal uppfylla de emissionsvillkor som kommer att gälla för verksamheten.

Puracs lösning

Purac har uppfört en lakvatten- och en ytvattenlinje med SBR-process, det vill säga sekventiell batchvis behandling.

Resultat

Anläggningen hanterade vid byggnationen av reningsverket massor på 2ha, men så snart reningsanläggningen stod klar kunde SÅAB utöka verksamheten upp till 11ha.

Projektdetaljer

Reningsverkets ena behandlingslinje ska behandla lakvatten från en sluttäckt deponi för icke farligt avfall. Reningsverket kommer att placeras i direkt anslutning till deponin och det behandlade vattnet leds ut till recipient via två befintliga utjämnings-/behandlingsdammar. Den andra behandlingslinjen ska behandla förorenat dagvatten som avrinner från behandlingsytorna och har förbehandlats i befintlig sedimenteringsdamm respektive oljeavskiljare Det behandlade ytvattnet leds ut till recipienten via samma utjämningsdammar som tar emot det renade lakvattnet.

Purac levererar i totalentreprenaden två så kallade SBR-tankar (Sequence Batch Reactor) där lakvatten respektive ytvatten behandlas satsvis tills de är tillräckligt rena för att släppas ut i dammarna nedströms.

Inlopp till de 2 SBR-tankarna 

Processen är mycket tillförlitlig och ofta använd för rening av den här typen av vatten. Behandlingssekvenserna omfattar luftade och icke-luftade faser, sedimentering samt slamförtjockning. Vid behov kan man tillsätta näringsämnen och fällningshjälpmedel.

Anläggningen är mycket flexibel med möjlighet till flera olika driftssätt. Möjlighet finns att byta vilken reaktor som behandlar vilket vatten och även sambehandla lakvatten och ytvatten. Reningsprocessen är automatiserad med hjälp av ett antal online-instrument och kan fjärrstyras. Anläggningen kräver endast ringa tillsyn.

Gångplan över SBR-tankar 

Vid valet av den luftningsutrustning, som behövs för den biologiska nedbrytningen av föroreningarna, har stor vikt lagts vid lågt energibehov såväl som enkelt underhåll.

Slammet som bildas vid behandlingen förtjockas något och kommer sedan genomgå vidare behandling på extern anläggning innan slutlig avsättning

Dammarna nedströms reningsverket bereder ett rikt fågelliv och naturskönt område.

Om kunden

SÅAB är ett företag som ägs delvis av Sigtuna Kommun och delvis av Ragn-Sells AB. SÅAB driver både en återvinningsstation, en sluttäckt deponi och hantering av förorenade massor på Brista avfallsanläggning. Anläggningen hanterar idag massor på 2ha, men så snart reningsanläggningen står klar kommer verksamheten att kunna utökas upp till 11ha.