+ Översvämningsskydd i Arvika - Purac

Översvämningsskydd i Arvika

Översvämningsskydd i Arvika

Pumpanläggning i sundet
Kundbehov

Under år 2000 drabbades Arvika av omfattande översvämningar. Översvämningarna berodde på stora mängder regn och därtill höga flöden i Byälven. Vattennivån steg som mest med 15 cm per dygn och kulminerade cirka 3 m över normal vattenyta. Arvika kommun beslutade att bygga ett översvämningsskydd bestående av två spärrdammar på land och en betongdamm med tillhörande pumpanläggning i sundet.

Knyter an till den ursprungliga miljön
Dammen i sundet är i huvudsak en betongdamm med två öppningar för båttrafik. Det finns ytterligare öppningar för att säkerställa tillräcklig vattengenomströmning när skyddet inte används samt passager för fisk och bottenlevande djur. Samtliga öppningar är avstängningsbara vid en högflödessituation och skyddet är påbyggbart för att klara ett högsta dimensionerande flöde. Betongdammen förses med en fris av granit närmast krönet som knyter an till den ursprungliga miljön i sundet och Arvika hamn. I anslutning till dammanläggningens västra sida placeras en teknikbyggnad för el- och kontrollutrustning för pumparna.

Puracs lösning

Kapacitet på 30 m³/s vid 2,5 m

Pumpanläggningens syfte är att hålla en lägre vattenyta i Kyrkviken än i Glafsfjorden och för att avbörda tillrinningen till Kyrkviken när anläggningen är mobiliserad som översvämningsskydd.

Pumpanläggningen har en kapacitet på 30 m³/s vid 2,5 m nivåskillnad.

Driftssäkerheten är av yttersta vikt för anläggningen och har påverkat utformningen av såväl pumpar som elektrisk utrustning.

Propellerpump

Resultat

De kraftfullaste pumparna Purac installerat

En tät dialog mellan beställaren Arvika Teknik AB och Purac har resulterat i en väl designad anläggning. I anläggningen har vi installerat de kraftfullaste pumparna Purac någonsin installerat, 6m³/s och 355 kW/ styck, totalt 1775 MW effekt. Typen är propellerpumpar. Ett omfattande arbete har lagts på att optimera energieffektiviteten för att på så sätt få ner den installerade effekten och dimensionerna på kabelaget.

Dammluckor