+ Lackarebäcks Vattenverk - Purac

Lackarebäcks Vattenverk

Lackarebäcks Vattenverk

Nordens största ultrafilteranläggning – Lackarebäcks Vattenverk

Vattenburen smitta är ett av de största hoten mot vårt dricksvatten. För att kunna garantera Göteborgarna ett hälsosamt vatten nu och i framtiden satsade Göteborgs stad Kretslopp och Vatten flera hundra miljoner kronor på en ultrafilteranläggning. Samtidigt genomfördes en kapacitetsutbyggnad av vattenverket i Lackarebäck. Totala produktionskapaciteten för ultrafilterdelen på Lackarebäcks vattenverk är 186 000 m³ per dygn. 

Kundbehov

Under de senaste tjugo åren har vattenkvaliteten i råvattentäkterna generellt blivit allt bättre. Undantag är den mikrobiologiska vattenkvaliteten, det vill säga vattnets innehåll av bakterier, virus och parasiter, där framförallt omfattande nederbörd ofta leder till förhöjda halter av mikroorganismer.

UF-membran, Pentair X-flow XF40

Det finns mätstationer utmed älven med kontinuerlig provtagning på vattenkvaliteten. Vid positiva prov stängs intaget till Alelyckans vattenverk och vattnet leds tillbaka till Alelyckan från Delsjöarna. Reservvattentäkten Rådasjön blir då ställföreträdande vattentäkt till Lackarebäck för Göteborg.

Den nya ultrafilteranläggningen är fristående från den övriga reningsprocessen och innebär en oberoende barriär mot mikroorganismer. Innan det här nya steget har en fullgod rening skett i den befintliga anläggningen, en kombination av kemisk fällning och filtrering genom aktivt kol.

Puracs lösning

Projektet var uppdelat i två etapper, och därutöver en pilotanläggning som installerades. Internationellt finns den här typen av anläggningar i Europa och i USA. Den i Göteborg är en av de 20 största. Anläggningen bygger på en membranteknik med 10 600 hålfiber i 2 200 moduler. Vattnet pumpas under tryck och pressas ut genom väggarna. Partiklar som fastnar i membranen backspolas en gång per timme i ca 1 minut. Det koncentrerade backspolningsvattnet skickas vidare till dagvattnet och håller då ungefär samma kvalitet som inkommande råvatten.

I membranen sker en gradvis igensättning. Därför stannas processen en gång per dygn och rengöring sker med natriumhypoklorit, lut och svavelsyra. Lösningen trycks in i membranmodulerna och får verka i några minuter för att därefter tömmas och backspolas med vatten och sedan sättas igång igen. Membranmodulerna beräknas ha en livslängd på mer än 10 år.

Resultat

Purac garanterar en virusavskiljning på 4 log. Det innebär en reduktionsgrad av virus på 99,99 %. Dessutom 6 log för parasiter och bakterier, som innebär en avskiljningsgrad på 99,9999 %.

Puracs uppdrag

Ultrafilterleveransen upphandlades som en totalentreprenad, vilken tilldelades Purac AB. Purac vann entreprenaden med det holländska företaget Pentair X-Flow som underleverantör av ultrafiltermembranen. Därefter upphandlades alla utförandeentreprenader. Den nya byggnaden är en generalentreprenad där bygg, el, VVS, mark och yttre VA ingår.

Purac installerade tidigt en pilotanläggning för att alla skulle lära om tekniken, kunna gå vidare och se att tekniken håller det utlovade. Från början ville Göteborg dela upp projektet i tre olika etapper för att kunna utvärdera hur projektet fungerade.

Då pilotanläggningen fungerade så pass bra slog man ihop de två första etapperna till en, Tillbyggnad Nord, som har en produktionskapacitet av 93 000 m³ per dygn.

Tillbyggnad Nord

Den sista etappen var ”Tillbyggnad Syd” med samma kapacitet som Nord.