+ Bornsjöverket - Purac

Bornsjöverket

Bornsjöverket

Processutrustning för sjöbottenrening

Kundbehov

Projektet är en del i Stockholm Vatten och Avlopps ambition att säkerställa vattenkvaliteten i Bornsjön så att den även i framtiden kan användas som reservvattentäkt genom att åtgärda den interna fosforbelastningen i sjön.

Puracs lösning

Bornsjöverket ska dels rena bottenvatten från fosfor med kapacitet upp till 1.000 m³/h och dels användas till dricksvattenproduktion med kapacitet upp till 1.000 m³/h.

Resultat

Vattenkvaliteten har sedan färdigställandet legat stabilt på nivåer under reningsvillkoren.

Projektdetaljer

Projektomfattning

Projektet omfattade processdimensionering, projektering och byggnation av det nya och kompletta Bornsjöverket med intagspumpstation för 1.500 m³/h, pumpstation till Edeby för 1.000 m³/h samt en komplett VVS entreprenad.

 

Bornsjön

Partneringprojekt

Projektets genomfördes i samverkan med Skanska som totalentreprenör för bygg- och anläggningsarbetet och Purac som underentreprenör. Stockholm Vatten och Avfalls personal var delaktig genom hela projektet och samverkan har fungerat utmärkt. Upplägget med extern partneringledare under projektets inledande fas fungerade väl och gav projektet en bra start.

Sjöbottenrening

Vattenreningsverket renar Bornsjöns vatten för att återigen släppa tillbaka det till sjön. Bottenvattnet renas så att minst 90 % reduktion av totalfosfor uppnås. Anläggningen består i huvudsak av ett vattenreningsverk och två pumpstationer. Från pumpstationerna ligger ledningar dragna till var sin djuphåla i sjön på cirka 25-30 meters djup. Kapaciteten på pumpstationerna är 1000m³/h. Reningsprocessen utförs under sensommaren och ska pågå i tvåårscykler.

Lamellsedimentering

Fosforhalterna i bottenvattnet är som högst under augusti-september och ligger då på 100-800 μg/l. När halterna uppgår till angivna värden sugs bottenvatten upp via pumpstationen och sedan vidare till vattenreningsverket där det renas. Slutligen pumpas det behandlade vattnet ut till den andra djuphålan.

År två upprepas processen, men i omvänd ordning. Då töms djuphålorna på fosforrikt vatten och ersätts växelvis med syrerikt och näringsfattigt vatten.

Under bottenrening ska 800-1 000 m³ vatten i timmen sugas upp och renas. Processen i vattenreningsverket består av flockning med hjälp av aluminiumsulfat, Purac GEWE lamellsedimentering och snabbfilter.

Resterande delen av året fungerar vattenreningsverket som ett normalt råvattenverk för filtrerat vatten. Då träder en tredje intagsledning i tjänst som tar råvatten i ett mellanskikt i sjön. Det renade råvattnet stöttar sedan Norsborgsverket i den ordinarie dricksvattenproduktionen.

Rörgalleri

Rännor snabbfilter 1

Stockholm Vatten och Avfall är nöjd med såväl den uppförda anläggningen såväl som med själva projektgenomförandet.