Vatten

Din partner inom dricksvattenverk

Vatten

Vår viktigaste naturtillgång

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. För oss i Sverige är rent och friskt vatten en självklarhet, det är bara att vrida på kranen. Den största mängden vatten på jorden utgörs av saltvatten som vi inte kan dricka, endast tre procent är sötvatten. Sötvattnet finns som ytvatten och grundvatten. Ytvatten är det vatten som finns i sjöar och vattendrag och är den största andelen av sötvattnet medan grundvatten bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren. I Sverige använder vi oss av både ytvatten och grundvatten för att producera vårt dricksvatten.Vattenrening

Purac har en ledande ställning inom vattenrening på den skandinaviska marknaden.

Inom begreppet vattenrening ryms anläggningar för att producera dricksvatten men även anläggningar för produktion av processvatten. Båda typerna av anläggning baseras på samma reningstekniker och kraven på reningsgrad är mycket hög.

Ett vattenverk kan se ut på väldigt många olika sätt beroende på råvattnets karaktär. Ett grundvatten av god kvalitet behöver enbart genomgå ett fåtal, alternativt inga, reningssteg medan ett ytvatten av sämre kvalitet behöver genomgå flera olika reningssteg. Dock finns alltid krav på att vattenverket för dricksvatten ska vara försett med mikrobiologiska barriärer.

Vattenreningsprocess

Purac har hög teknik- och processkompetens inom alla delstegen och vår styrka är att vi sätter samman en skräddarsydd anläggning för varje enskilt kundbehov.

Förbehandling

Förbehandling består av galler eller silar för att avskilja större föremål men kan även bestå av ett luftningssteg. Luftningen sker för att syresätta vattnet, vanligen för oxidering av järn och mangan för senare avskiljning, eller för att få till en avdrivning av flyktiga ämnen i vattnet.

Kemisk flockning

Kemisk flockning som sker genom en kemisk fällning, det vill säga tillsats av särskilda kemikalier, har till uppgift att skapa flockar av de ämnen som behöver avskiljas från vattnet. Flockarna avskiljs i den mekaniska reningen.

Grovavskiljning

Grovavskiljning är avskiljning av de kemiska flockar som byggts upp och sker genom sedimentation eller flotation. Sedimentationen kan ske i en traditionell sedimenteringsbassäng, men om det är ont om utrymme används ofta en lamellsedimentation.

Finavskiljning

Finavskiljning sker genom ett filtersteg. Filtersteget kan vara utformat på olika vis såsom sandfilter, kolfilter, skivfilter eller membranfilter. Membranfilter kräver ofta ett förfilter för att skydda membranen mot att skadas av partiklar. Ibland används även ett sandfilter för att minska belastningen på membranen och förebygga igensättning. Ibland sker avskiljningen av flockar direkt i filtersteget istället för att ske i grovavskiljningen.

Desinfektion

Desinfektion genomförs för att säkerställa ett rent vatten ut från vattenverket och sker genom behandling med klor, UV-ljus eller ozon.

Alkalisering

Alkalisering, dvs pH-justering, och tillsats av alkaliseringskemikalier används för att minska vattnets korrosion i rörledningssystemet och även hushållens maskiner.

Slambehandling

Vid kemisk fällning av ytvatten bildas slam som tidigare ofta leddes tillbaka till ytvattentäkten men som numera leds till avloppsrening. I en del fall kan detta inte göras och då behöver slammet tas omhand på dricksvattenverket.

Vatten

Rent vatten är avgörande för överlevnaden av världens befolkning. På grund av ökade föroreningar av råvattenkällor krävs fler och mer komplexa behandlingstekniker.

Vattenburen smitta är idag ett av de största hoten mot vårt dricksvatten och det är därför av yttersta vikt att verka för ett vatten fritt från mikroorganismer som parasiter och virus. Dessutom behöver vi möta förändrade och globala krav på minskad vattenförbrukning och återvinning av vatten.

Purac har lång erfarenhet av både dricksvattenrening samt rening av processvatten till industrin. Våra egna beprövade tekniker tillsammans med specialistföretag ger oss möjlighet att erbjuda den mest optimala lösningen och därigenom verka för renare vatten. Tack vare vår stora processkompetens kan vi utifrån råvatten och vattenkvalitet göra optimala val i design av vattenreningsprocessen.

Komplexa tekniker
Globala krav
ProcesskompetensViktigt att hänga med i utvecklingen

På Purac följer vi noga förändringar i krav samt utveckling och trender inom forskningen i ämnet vattenrening. Vi är väl medvetna om att det finns många utmaningar till rent vatten och arbetar dagligen för att dessa utmaningar ska elimineras.

Det omfattar bland annat avlägsnande eller reduktion av färg, grumlighet (partikulärt material), oorganiskt material som järn, mangan, NOM (naturligt organiskt material), partiklar, mikroorganismer eller lukt och smak. I dagsläget finns även utmaningar med av människan skapade föroreningar som bekämpningsmedel, läkemedel och PFAS.

För att hantera de här problemen har vi våra effektiva och beprövade tekniker för att säkerställa tillförlitlig och effektiv produktion av dricksvatten. Det är bl.a. Dissolved Air Flotation (DAF), Flofilter™, Snabbfilter och långsamfilter, GEWE™ Lamella Clarifier och UF/NF-membran.

Vi har under lång tid utfört kvalificerade och omfattande laboratorie- och pilotförsök med membranfiltrering i form av ultra-och nanofilter på råvatten med förhöjt NOMinnehåll. Det är en nyutvecklad teknik som ett alternativ till vår traditionella teknik med kemisk fällning och avskiljning i lameller eller flotationssteg med efterföljande sandfilter. Med NF-membran behövs ingen kemisk fällning medan för UF-membran fäller man med metallsalt för avskiljning av NOM.Processvatten

Vatten är en viktig ingrediens för många industriella användare. Det är ofta mycket mer än en metod för kylning. Det kan även vara en metod för att höja kvaliteten på ång-, transport- eller rengöringsmedia och kan vara en viktig beståndsdel i processen eller i slutprodukten. Processvatten definieras som det vatten som används i tillverkningsprocesser inom exempelvis pappers- och massaindustrin, mat- och dryckesindustrin eller i dricksvattenproduktion.Brunnsservice

Puracs helägda bolag Kristianstad Water besiktar och servar brunnar, djupborrar, spetsar och vattenfilter, gör vattenanalyser, kapacitetstestar och filmar för dokumentation. Vi erbjuder en fullständig service och uppgradering av din brunn, utförd av personcertifierade tekniker med stor kompetens och erfarenhet.
Vi säkerställer att brunnen blir ordentligt rengjord och tätad, så att du kan känna dig trygg med din vattenförsörjning.

Brunnsrenovering
Vi kan oftast återskapa din brunns gamla goda egenskaper i stället för att utföra en ny brunnsborrning. Grävda brunnar, men även äldre borrade brunnar, kan med tiden komma att hysa diverse bakterier, föroreningar och olämpliga kemiska ämnen eller till och med uppvisa brist på vatten. En brunnsrengöring eller en brunnsrenovering genom högtrycksspolning, rensning/syrning eller plunchning säkerställer kvaliteten på vattnet till en rimlig kostnad.

Det vanligaste är att trycka eller spola ur brunnen genom att vatten trycks in i borrhålet, vilket medför sprickutvidgning och ökad inströmning av vatten samtidigt som sprickorna rensas från slam. Denna metod kan användas både på nya och äldre brunnar, där vattenmängden minskat. ​Missfärgningar och dålig smak kan bero på utfällningar av kemiska ämnen eller ansamlingar av material. Brunnen rensas och syras för att restprodukter ska försvinna. ​

Plunchning innebär att man med hjälp av en manschett skapar växelvis över- och undertryck och rensar filtermassan i filterbrunnar.

Vid brunnsrenovering och brunnsrengöring anpassar vi naturligtvis åtgärderna efter de problem som just Du har. Vi identifierar problemen vid noggranna undersökningar av brunnens konstruktion och funktion.

Brunnsborrning
Om du står inför att borra egen brunn för dricksvatten, bergvärme eller grundvattenvärme kan du med förtroende vända dig till oss. Vi är ett certifierat företag för brunnsborrning och strävar alltid efter att utföra våra uppdrag på ett miljömässigt hållbart sätt enligt Normbrunn 16. Vi är medlemmar i branschorganisationen Borrföretagen vilket är en trygghet,  och vår erfarenhet av brunnsborrning är lång och väldokumenterad. I vår kompetens ingår även provborrningar för mark- och vattenanalyser, kapacitetstester samt filmning för dokumentation.

Med Purac får du alltid

Flexibla lösningar baserat på dina behov
Djupgående kompetens och hållbara lösningar
En partner med fokuserat driv och projektledning

Referenser

Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbara lösningar för framtiden.