Henriksdals avloppsreningsverk

Henriksdals avloppsreningsverk

Sveriges största avloppsreningsverk, och ett av världens modernaste.

På Henriksdal ARV driver Purac två projekt: Henriksdal reningsverk, processutrustning för biologisk rening samt uppgradering av ledningssystemet för biogas och komplettering av systemet, med nya funktioner och utrustning. Henriksdal ARV är ett av de största reningsverken i Europa insprängt i berg: 300 000 m2 och 18 km tunnlar och tar emot avloppsvatten från Stockholm, Huddinge, Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö.

Processutrustning för biologisk rening

Henriksdals reningsverk ska byggas ut för en kraftigt ökad kapacitet på grund av att staden växer och befolkningsmängden ökar. I dagsläget finns också Bromma reningsverk, men detta beräknas tas ur drift till följd av en större satsning på och modernisering av Henriksdals reningsverk. Nuvarande befintlig biologisk rening med konventionell aktivslamteknik ska byggas om till MBR – Membrane Bio Reactor. Purac kommer att leverera processutrustning till den biologiska reningen inklusive pumpar, luftningssystem, blåsmaskiner, silar och rörsystem. Efter flera vattenreningssteg, bland annat sedimentering och luftning släpps det renade avloppsvattnet ut i Saltsjön. Vid Henriksdal renas i genomsnitt 250 000 m3 avloppsvatten per dygn. Projektet kommer att genomföras i fyra etapper och ska vara färdigställt år 2022.

Uppgradering av ledningssystemet för
biogas och komplettering av systemet

Entreprenaden genomförs som en utförandeentreprenad med inslag av konstruktionsansvar och omfattar:

  • nybyggnation av gasledningar på rörstöd/rörbryggor
  • om- och tillbyggnader av rör och utrustning i byggnader
  • utbyte av gasfackla – gasfacklans kapacitet är 4000 Nm3/h vid matningstryck 20 mbar

Henriksdals ARV uppgraderar den bildade biogasen till fordonsbränslekvalitet och förser främst Stockholms läns bussar med bränsle.