Henriksdals avloppsreningsverk

Henriksdals avloppsreningsverk

Sveriges största avloppsreningsverk, och ett av världens modernaste

Stockholm Vatten ABs båda reningsverk, Henriksdals- och Bromma reningsverk, behandlar idag avlopp från ca 1 miljon invånare. Ca 355 000 m3 avloppsvatten renas varje dag. Henriksdal reningsverk är ett av de största reningsverken i Europa insprängt i berg: 300 000 m2 och 18 km tunnlar och tar emot avloppsvatten från Stockholm, Huddinge, Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö. Reningsverket består idag av två delar: en anläggning i Henriksdal och en under Hammarbybacken (Sicklaanläggnigen). Förändringar görs i båda anläggningarna och alla ombyggnadsarbeten utförs medan reningsverket är i drift.

Processutrustning för biologisk rening
Kundbehov

Henriksdals reningsverk byggs ut för en kraftigt ökad kapacitet på grund av att staden växer och befolkningsmängden ökar. I dagsläget finns också Bromma reningsverk, men detta beräknas tas ur drift till följd av en större satsning på och modernisering av Henriksdals reningsverk.

Purac’s lösning

Nuvarande befintlig biologisk rening med konventionell aktivslamteknik byggs om till MBR – Membrane Bio Reactor.
Purac levererar processutrustning till den biologiska reningen inklusive pumpar, luftningssystem, blås- maskiner, silar, omrörare och rörsystem.

Resultat

I det biologiska reningssteget renas organiskt material och kväve bort med hjälp av mikroorganismer (så kallat aktivt slam). Genom att bygga om den befintliga processen till membranbioreaktorer (MBR) kan reningskapaciteten ökas utan att öka bassängvolymen. De gamla eftersedimenteringsbassängerna där det biologiska slammet skiljs från det renade avloppsvattnet byggs om till en modern membrananläggning som är betydligt mer effektiv. Därmed kan slamhalten i biobassängerna fördubblas vilket ger en mer än dubbelt så hög reningskapacitet.

Med den nya processen kan även de utgående halterna av kväve, fosfor och organiskt material sänkas så att de nya striktare reningskraven uppfylls. Membranen avskiljer dessutom mikroplaster, bakterier och en stor andel av virus från vattenfasen.

Uppgradering av ledningssystemet för biogas och komplettering av systemet
Kundbehov

Biogassystemet på Henriksdal måste anpassas för framtida kapaciteter och kompletteras med nya funktioner.

Purac’s lösning

Entreprenaden genomförs som en utförandeentreprenad med inslag av konstruktionsansvar och omfattar följande arbeten på respektive, i allt 7 stycken, rötningskammare:

– nybyggnation av gasledningar på rörstöd/rörbryggor
– om- och tillbyggnader av rör och utrustning i byggnader
– utbyte av gasfackla – gasfacklans kapacitet är 4000 Nm3/h vid matningstryck 20 mbar

Resultat

Henriksdals arv producerar idag 15.1 Nm3 rötgas per år. Man uppgraderar den bildade biogasen till fordons-bränslekvalitet motsvarande 12.9 MNm3 fordonsgas/år och förser främst Stockholms läns bussar med bränsle.

Om kunden

Stockholm Vatten AB ägs med 98% av Stockholm Stadshus AB och 2% av Huddinge kommun.
Drygt 400 personer arbetar med driften av Stockholm Vattens 2 vattenverk och 2 avloppsreningsverk ( Henriksdals- och Brommas arv). Ombyggnadsprojektet kommer att genomföras i fyra etapper och ska vara färdigställt år 2022.