+ Helsingborg Biond - Purac

Helsingborg Biond

 Förbehandling matavfall 

Biond Production AB, tidigare OX2 AB, driver och utvecklar en av Sveriges största anläggningar för avfallshantering och biogas- produktion.

Kundbehov

Sedan 1990-talet har en ständig investering i förbättrad produktion och miljö skett och det fanns ett behov av att investera i en förbehandling för organiskt avfall så att denna fraktion kan användas för produktion av biogas.

Puracs lösning

Purac har levererat en förbehandling av matavfall, innehållande två kompletta linjer med mottagning, kross och separatorkvarn.

Resultat

En kapacitetsökning med 58.400 ton/år organiskt avfall, vilket ger en total kapacitet på 150.000 ton organsikt avfall/år.

Puracs lösning

Projektdetaljer
Serviceavtal

Serviceavtalet i kontraktet för huvudleveransen omfattar kvartalsvisa service och underhållsbesök . Övriga service-, underhålls- och akuta åtgärder faktureras mot timkostnad plus omkostnader mot faktisk kostnad med entreprenörspåslag. Leveransvillkor NLM10.

Ramavtal

Serviceavtalet fungerar även som ett ramavtal där Biond har möjlighet att utnyttja Purac’s inhouse kompetens för om- och tillbyggnad av anläggningen vid behov efter övertagandet till timpriser enligt serviceavtalet.

Om kunden

Biond driver två anläggningar utanför Helsingborg och Sävsjö. Vad som tidigare var en avfallsanläggning kan nu betraktas som en modern och biocirkulär industri där avfall ständigt förädlas till nya produkter; till exempel förnybar biogas för hållbara transporter, fjärrvärme för uppvärmning av byggnader, biogödsel och växtnäring till åkrar och odlingar samt bladgrönt till restauranger och livsmedelsbutiker.