+ Greve Biogass - Purac

Greve Biogass

Biogasproduktion baserat på matavfall och gödsel

Den Magiske Fabrikken utanför Tønsberg i Norge återvinner matavfall och gödsel till hållbar biogas och producerar samtidigt värdefull biogödsel till produktion av ny mat. Norges dåvarande statsminister Erna Solberg invigde anläggningen när den togs i bruk. Den Magiske Fabrikken är ett samarbete mellan Vesar, Greve Biogass och Lindum AS som driver anläggningen.

Kundbehov

Purac har levererat en produktionslinje för främst matavfall och gödsel med en kapacitet på 110.000 årston. Verksamheten ligger i framkanten av hållbar resursåtervinning och har rönt stor uppmärksamhet internationellt. 2019 vann Den Magiske Fabrikken AD Biogas Industry Award: “Clever Use Of Out-put” och “Best Biogas Marketing Campaign”.

Rötningskammare

Puracs lösning

Purac har levererat en utbyggnad av biogasanläggningen med en produktionslinje, vilken omfattar:

•  En bufferttank på 1000 m³
•  Enrötkammare på 9000 m³ med cirkulationspumpning genom värmeväxlare
•  Ett brutet vattensystem
•  Två droppavskiljare för biogas

Bufferttankar

Resultat

Totalt 110.000 ton matavfall och gödsel tas omhand årligen. Det motsvarar 6,8 miljoner liter diesel. Den uppgraderade gasen används huvudsakligen till fordonsbränsle till bussar, servicebilar, lastbilar och andra fordon. Rötresten används som biogödsel på omkringliggande jordbruk och ett växthus som hör till anläggningen och används för utveckling av ny teknik och produktion av grönsaker, främst tomater.

Projektdetaljer

Processdata

•  Inflödet är 10-18 m³/h vid 9-12% TS
•  Rötningen sker mesofilt, dvs vid 38 °C
•  Gasproduktionen ligger mellan 500-1400 Nm³/h

Substrat för biogasproduktion

•  Avvattnat kommunalt avloppsslam
•  Svinflytgödsel
•  Såpvatten från fiskoljeproduktion
•  Avisningsvätska Torps flygplats (glykolvatten)
•  Matavfallsslurry

De ca 50.000 årstonnen matavfall kommer från 1.2 miljoner invånare på Östlandsområdet från Kragerö till Asker, Nedre Romerike och inre Østfold. De ca 60.000 årstonnen gödsel kommer från lantbruken i Vestfold.

Värmeväxlarsystem

Om kunden

Greve Biogass ägs av kommunerna Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien och Tønsberg. Greve Biogass övergripande syfte och samhällsansvar är att bidra till kontinuitet och grönt värdeskapande, med huvudfokus på Vestfold, Grenlands- och Drammenregionen. Detta sker genom utveckling av en värdekedja baserad på biogas producerad av organiskt avfall, gödsel och slam samt genom klimatvänlig produktion av livsmedel från biogödselmedel och grön CO2.

Grenland Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) grundades den 21 oktober 2013. Vid årsstämman 2018 beslutades att omorganisera bolaget till två nya bolag. Ett beställande bolag för hantering av aktieägarnas matsvinn och slam (Grenland Vestfold Bestiller AS) och ett bolag relaterat till driften av biogasanläggningen fortsatte nu som Greve Biogass AS från och med 25 oktober 2019.

Lindum AS ägs till 100 % av Drammen Kommune. Koncernen består av Lindum AS och sex dotterbolag och är verksam inom ett antal områden inom avfallshantering och resursutnyttjande.

Lindum hanterar förorenade massor, bearbetning av olika typer av organiskt avfall, luktrengöring och fräsning av trä. Dessutom driver företaget produktion av energi, produktion av kvalitetsjord och kompos samt containeruthyrning till privata och företagskunder.

Vesar – Avfallsselskapet i Vestfold
Hanterar och återvinner hushållsavfall.