Purac minskar utsläpp och klimatpåverkan från massaproduktion i Norge [Press release]

Purac minskar utsläpp och klimatpåverkan från massaproduktion i Norge [Press release]

Purac AB har erhållit en order från MM Karton FollaCell AS för behandling av avloppsvatten
från deras massafabrik i Follafoss, Norge. Kontraktet omfattar process design, konstruktion,
leverans av utrustning och styrsystem, installation och uppstart av en komplett anläggning
och är en del av den totala investeringen på ca 10 M€ för uppgradering av det befintliga
reningsverket.

Purac ska leverera en ny högbelastad anaerob rening av avloppsvattnet från BCTMP produktionen innan
den befintliga aeroba behandlingen. Under processen kommer biogas att produceras. Biogasen
återcirkuleras till tillverkningsprocessen där den kommer att användas som ersättning för fossil naturgas.
Anläggningen har flera funktioner som är gynnsamma ur miljösynpunkt. Förutom förbättrad
vattenkvalitet som möter brukets nya utsläppskrav fr o m 2022, kommer investeringen att avsevärt
minska energiförbrukningen för den befintliga reningsprocessen.
Purac samarbetar i detta projekt med den holländska teknikleverantören HydroThane STP. Purac har
tidigare levererat liknande högbelastade anaeroba reningsprocesser för industri som massa och papper,
livsmedel och för bioetanolproduktion. Denna anläggning kommer att vara Puracs största inom massa-
och pappersindustrin med en max belastning på 70 ton COD/dygn.
Massafabriken på FollaCell ägs av den österrikiska koncernen Mayr-Melnhof Karton och ligger i Follafoss,
ca 170 km norr om Trondheim. Träråvaran är varianter av gran, tall och björk. Anläggningen beräknas
vara tas i drift i slutet av 2021.

För mer information:
Marknadsområdeschef Vatten
PURAC AB
Box 1146
221 05 Lund