Kvarnagårdens Vattenverk

Kvarnagårdens Vattenverk

Ultrafilteranläggning för NOM-reduktion vid Kvarnagårdens vattenverk i Varberg

Försämrad råvattenkvalitet och en expanderande kommun är huvudanledningarna till Varbergs investering i en utbyggnad av Kvarnagårdens vattenverk. Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, har kompletterat vattenverket med en ultrafilteranläggning, vilket därmed garanterar varbergsborna ett rent och hälsosamt vatten. Produktionskapaciteten efter utbyggnad är ca 26 000 m³/dygn.

Råvattnet till Kvarnagården är ett blandat yt- och grundvatten. Huvuddelen, ca 80 %, är ytvatten från sjösystemet Neden/Måsen och resterande del är grundvatten från Ragnhilds källa. I mätserier över tid ser man tydliga förändringar med allt mer humusinnehåll i råvattnet. Färgtalet steg från 8 till 16 mg/l Pt under perioden 1997-2011. Varberg expanderar mycket och har idag ca 60 000 invånare och detta är en mycket viktig investering för att säkra både dricksvattensäkerhet och kvalitet.