Dricksvatten

Rent vatten är avgörande för överlevnaden av världens befolkning . Varje levande varelse är beroende av vatten för sin överlevnad. 98 % av vattnet på jorden är saltvatten, 1,6 % är is och endast 0,4 % är grund- och ytvatten, vilket är den enklaste och vanligaste källan för produktion av dricksvatten. På grund av ökade föroreningar av råvattenkällor krävs fler och mer komplexa behandlingstekniker.

Vattenburen smitta är idag ett av de största hoten mot våra dricksvatten och det är därför av yttersta vikt att verka för ett bakteriefritt vatten. Dessutom behöver vi möta förändrade och globala krav på minskad vattenförbrukning och återvinning av vatten.
Purac har lång erfarenhet av dricksvattenrening och rening av processvatten till industrin. Vi har egna beprövade tekniker i kombination med  samarbeten med andra företag med specialtekniker – allt för att erbjuda den mest optimala lösningen och därigenom verka för renare vatten.
Tack vare vår stora processkompetens kan vi utifrån råvatten och vattenkvalitet göra optimala val i design av vattenreningsprocessen.
Purac följer noga förändringar i krav samt utveckling och trender inom forskningen i ämnet vattenrening. Dock är vi väl medvetna om att det finns många utmaningar till rent vatten. Vi arbetar dagligen för att dessa utmaningar ska elimineras.

Dessa utmaningar omfattar avlägsnande eller reduktion av :

  • Färg
  • Grumlighet
  • Järn
  • Mangan
  • NOM (naturligt organiskt material )
  • Oorganiskt innehåll
  • Partiklar
  • Mikroorganismer, dvs bakterier, protozoer (Cryptosporidium och Giardia ) och virus

För att hantera dessa problem har vi ett antal beprövade tekniker för att säkerställa tillförlitlig och effektiv produktion av dricksvatten, t ex Dissolved Air Flotation (DAF), Flofilter™, Sandfilter, GEWE™ Lamella Clarifier och UF/NF-membran. På Purac, strävar vi efter att skapa ett partnerskap med våra kunder för att utveckla helt kundanpassade och optimerade processvattenbehandlingslösningar, för att möta kundernas krav och behov av en tillförlitlig och säker produktion av deras vattenbehov.

Befolkningsökning, klimatpåverkan och miljöpåverkan över hela världen innebär att allt högre krav ställs på att vårt dricksvatten ska hålla fortsatt god kvalitet. Under en tioårsperiod har bland annat den mikrobiologiska vattenkvaliteten, det vill säga vattnets innehåll av bakterier, virus och parasiter – NOM (naturligt organiskt material) ökat markant i områden med stor nederbörd.
Vi har under lång tid utfört kvalificerade och omfattande laboratorie- och pilotförsök med membranfiltrering i form av ultra- och nanofilter på råvatten med förhöjt NOM-innehåll.
Detta är en nyutvecklad teknik som ett alternativ till vår traditionella teknik med kemisk fällning med metallsalt och avskiljning i lameller eller flotationssteg med efterföljande sandfilter.

Processvatten

Vatten är en viktig ingrediens för många industriella användare. Det är ofta mycket mer än en metod för kylning, en metod för att höja ång-, transport- eller rengöringsmedium; Det är en viktig beståndsdel i processen eller i slutprodukten som produceras.

Processvatten definieras som det vatten som används i tillverkningsprocesser inom t.ex. Pappers & massaindustrin, Mat & dryckesindustrin eller i dricksvatten produktion.

 

Ingemar Heidfors

Ingemar Heidfors

Säljare Vatten

Tel: +46 (0)46 19 19 32

Paul Molin

Paul Molin

Marknadsområdesansvarig Vatten Stora Projekt

Tel: +46 (0)46 19 19 16

TEKNOLOGIER

VILL DU VETA MER?

REFERENSER