Mauri Meishan Avloppsrening

Mauri Meishan Avloppsrening

Avlopp från jästproduktion

Purac har levererat en Anamet- anläggning till en jästfabrik i Guangdong-provinsen i södra Kina. En kombination av biologisk, kemisk och fysikalisk rening i sammanlagt 4 olika reningssteg krävs för att nå utsläppsskraven.

Kundbehov

Jästfabriken Meishan Mauri hade fått hårdare utsläpps krav. Avloppsvattnet kommer från fermentering av melass.

Purac’s lösning

Purac har levererat Purac’s Anamet®-process, anaerobiskt biologiskt reningssteg följt av ett aerobiskt reningssteg, följt av kemisk fällning, sandfilter och slutligen polering av avloppsvattnet i ett aktivt kolfilter.

Resultat

Anläggningen hanterar 15 ton COD/dygn och utflödet uppfyller utsläppskraven på COD <300 mg/l och
BOD <60 mg/l.

Projektdetaljer

Efter att avloppsvattnet har värmts upp i värmeväxlare samlas det i en bufferttank för att jämna ut förändringar i avloppsvattnets sammansättning. Hjärtat i processen är den anaerobiska nedbrytningen som sker i en CSTR-tank (kontaktreaktor). I tanken produceras biogas som huvudsakligen består av metan, koldioxid och vattenånga.

En lamell-separering ser till att biomassan cirkuleras tillbaka till CSTR-tanken för att få rätt mängd metanbakterier i tanken. Den aeroba behandlingen görs i en aktivslam-process med fördenitrifikation och nitrifikation i två steg. Detta är ett väldigt robust och lämpligt system för jästindustrin och andra typer av livsmedelsindustrier.

För att klara utsläppskraven är även kemisk/fysisk rening nödvändig. Kemisk fällning görs med metallsalt och det kemiska slammet separeras. För att reducera det organiska materialet i avloppsvattnet tillsätts pulveriserat aktivt kol. Kolpartiklarna tas sedan bort i en flotationsenhet, varefter vattnet går genom ett sandfilter för att separera kvarvarande fasta partiklar från aktivkolsteget. Tre olika typer av slam produceras på anläggningen: biologiskt, kemiskt- och aktivkolslam.

Det aerobiska slammet återcirkuleras till det anaerobiska steget för att reducera mängden slam. Aktivkolslammet kan också återcirkuleras till det anaerobiska eller till det aerobiska steget för att förbättra den biologiska aktiviteten och maximera uppehållstiden för glödfast COD. Alla slamtyper avvattnas sedan och lagras i slamsilos.

Resultat
Anläggningen har en kapacitet på 15 ton COD/dygn och utflödet når följande standard;

• COD <300 mg/l
• BOD <60 mg/l

Kontraktsstandard:
FIDIC silver entreprenörskontrakt.

Om kunden

Mauri Yeast är en av de största producenterna av jäst och bakingredienser i världen. Mauri har sitt globala huvudkontor i Storbritannien och har verksamhet i mer än 50 länder i världen. Meishan Mauri Yeast Co., Ltd. (Meishan Mauri), är ett joint venture mellan Guangdong Meishan Sugar Corporation Limited och ett australiensiskt jästbolag.