Nu har vi lanserat vår nya webbportal

Vi har gjort det lättare för dig att hitta våra genomförda projekt, få kontakt med rätt person och givetvis även visat en liten bild av vilka vi är. Ta en tur runt på hemsidan, kan hjälpa dig med något eller vill du bli en av oss, hör gärna av dig.

Bornsjön – samarbete mellan Purac och Skanska

Bornsjön är Stockholms läns största reservvattentäkt och har sedan 1920 varit ett vattenskyddat område. Stockholm Vatten har nu bestämt att sjön ska renas. Det är på grund av de höga halterna fosfor som lagrats i bottensedimenteringen och som frigörs under sensommaren som genererar den begynnande försämringen av vattenkvalitén.


Sveriges största avloppsreningsverk, och ett av världens modernaste.

På Henriksdal ARV driver Purac två projekt: Henriksdal reningsverk, processutrustning för biologisk rening samt uppgradering av ledningssystemet för biogas och komplettering av systemet, med nya funktioner och utrustning. Henriksdal ARV är ett av de största reningsverken i Europa insprängt i berg.

Biogasanläggning i Halden

Investering i en termofil rötningsanläggning minskar slamvolymerna, stabiliserar och hygieniserar slammet samt omvandlar slam till värdefull biogas som kan användas bland annat för produktion av värme till ett intilliggande bostadsområde.