TEKNOLOGIER

Flotation

Liquid-Solid Separation

Flofilter™

Purac Flofilter™ — Kombinerad flotation och filtrering

Purac Flofilter™, är ett etablerat och väl beprövat system för rening av bland annat ytvatten för dricksvattenframställning, utvecklat av Purac på 1960-talet.

Purac Flofilter™, är ett kompakt, utrymmesbesparande och effektivt system, som kombinerar flotation och filtrering i samma bassäng. Puracs två-stegs Flofilter™ system erbjuder ett antal påtagliga fördelar; så som snabb driftsättning och avstängning; liten volym av slam p.g.a högre TS, ~3 %; utmärkt avskiljning av alger; låg spolvattenförbrukning, 3-4 % av producerad vattenmängd, baserat på en spolning per dag. Backspolning initieras antingen via tid, tryckfall, grumlighet eller manuellt. Traditionell luft – vatten spolning användes för backspolningssekvensen.

 

Flootek™ – DAF

Under produktnamnet Flootek™, levererar Purac prefabricerade, kundanpassade och skidmonterade DAF enheter I rostfritt eller syrafast stål, för enkel och snabb uppställning och anslutning. De prefabricerade enheterna används i huvudsak i applikationer inom olika industrier så som; livsmedelsindustri, petrokemisk industri, pappers- och massaindustri och ytbehandlingsindustri.

DAFRapide®

DAFRapide® är en vidareutveckling av Puracs väletablerade DAF Classic till ett effektivt, högbelastat separationssystem. DAFRapide® reducerar ytbehovet med upp till 50 % med bibehållen effektivitet. Systemet har utvecklats av Purac, för att för att möta behovet att behandla dricksvatten och industriellt processvatten. Det kompakt designade systemet medger, beroende på applikation, en hydraulisk ytbelastning av upp till 30 m/h. Puracs DAF har utvecklats och förfinats sedan 1950-talet och är en effektiv och snabb metod för separation av partiklar från råvatten och avloppsvatten.

Purac EFWA™

Efficient Food Waste Application

Purac EFWA™ – data

• Kapacitet 10-14 t/h.¹
• Specifik elförbrukning: 8 kWh/ton avfall vid 30 % TS. ¹
• Rejektförlust: < 5 % av organiskt material. ²
• Synliga föroreningar i slurryn (> 2 mm): <0,5 % av TS.³
1. Beroende på inkommande substrat. Hushållsavfall i det lägre området, verksamhetsavfall från butiker och storkök i det högre.
2. Som % av inkommande vikt avfall
3. Beroende på inkommande substrat och typ av påsar och förpackningar. SPCR 120 kräver <0,5 % av TS i utgående biogödsel från den slutliga rötningsprocessen. I många fall klaras detta krav redan i slurryn efter Purac EFWA. Ovan nämnda prestanda måste avgöras i varje anläggning då kvaliteten på inkommande material till stor del är styrande.

Purac EFWA™ – egenskaper

• Robust och beprövad teknik
• Hög driftsäkerhet och tillgänglighet
• Minimal förlust av organiskt material till rejekt
• Minimalt innehåll av oönskat material i slurryn
• Låg elförbrukning och låg installerad effekt
• Låga underhållskostnader
• Litet ytbehov och kompakt layout

Effektiv förbehandling av organiskt matavfall till biogas

I det moderna samhället ökar mängderna av matavfall. Samtidigt finns ambitiösa mål att minska behovet av fossila bränslen. Därför har efterfrågan på väl fungerande lösningar som effektivt förbehandlar sorterat matavfall ökat. Regeringens etappmål till 2018 är att minst 50 % av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och där minst 40 % behandlas så att även energin tas till vara. Mängden matavfall uppgår (enligt Naturvårdsverket 2012) till 1 200 000 ton vilket motsvarar ca 127 kg/person, år. Volymen fördelas på avfall från livsmedelsindustri (13 %), handel (5 %), restauranger (12 %), storkök (5 %) och hushåll (65 %). Ett ton matavfall motsvarar ca 50 liter diesel om man låter avfallet bli fordonsgas istället. Idag hanteras ca 25 % av allt matavfall genom insamling på ett eller annat sätt. Av denna volym behandlas bara en mindre mängd så att energi utvinns på ett effektivt sätt  För att miljömålen ska kunna nås krävs i stort sett att alla kommuner samlar in och sorterar avfallet och att avfallet behandlas effektivt.

Purac EFWA™ omfattar maskinutrustning, manöverdon, instrumentering och elutrustning från mottagning av sorterat matavfall och bearbetning till en färdig slurry. Den färdiga slurryn pumpas eller transporteras vidare och blir ett högeffektivt substrat i biogas- och biogödselproduktion.

Purac löser förbehandlingen av sorterat matavfall

I mer än 10 år har Purac arbetat med att konstruera och bygga förbehandlingsanläggningar för sorterat matavfall. Under tiden har vi i nära samarbete med kunder och leverantörer ständigt utvecklat metoder, tekniska lösningar och konstruktioner för att på bästa sätt hantera och processa matavfallet till produkter som kan användas vidare i kretsloppet för framställning av energi och växtnäring.

  • Sorterat matavfall tippas i en eller flera tippfickor. Tippfickan är försedd med bottenskruvar som bearbetar och homogeniserar materialet till önskad konsistens.
  • Från tippfickan transporteras materialet till en kross som ytterligare finfördelar materialet och garanterar att oöppnade förpackningar öppnas. Om större, oftast större metalldelar, felsorterade fraktioner finns i avfallet stoppar krossen och möjliggör att manuellt avlägsna dessa oönskade delar.
  • Efter krossen passerar materialet en magnetisk metallavskiljare som separerarmagnetiska metaller till ett separat kärl.
  • Från kross och metallavskiljning transporteras materialet vidare till separatorkvarnen, en för ändamålet speciellt utvecklad hammarkvarn, där den slutliga bearbetningen sker. Organiskt material passerar ett såll ned i ett uppsamlingstråg och vidare till en pump och övrigt material såsom plast, visst papper, icke magnetiska metaller etc passerar ut ur kvarnen och transporteras till en uppsamlingscontainer för rejekt.
  • I kvarnen tillsätts spädvätska, vatten eller annan insamlad lämplig vätska, för att ge den färdiga organiska slurryn rätt konsistens och torrhalt så att den kan pumpas och transporteras vidare, direkt till rötning eller via lagringstank för vidare transport till rötning på annan plats.

Purac GEWE®

Lamellsedimenteringssystem

GEWE Lamella: 1. Inlopp, 2. Fördelningskanal, 3. Inloppskanal, 4. Lamellplåtar, 5. Utloppskanal, 6. Utlopp, 7. Slamskrapa, 8. Slamficka.

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem

Till skillnad från andra teknologier för sedimentering, erbjuder Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem optimalt utnyttjande av sedimenteringsbassängens horisontella yta. Tekniken ger också bättre resultat än andra alternativ, då de hydrauliska förhållandena vid inlopp och utlopp är optimala tack vare de tätt packade lamellplåtarna, samt individuell flödesstyrning vid respektive inlopp och utlopp till varje lamellcell. Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem definieras som ett motströms separationssystem, där inkommande vatten strömmar uppåt, i motsatt riktning till slammet som glider neråt på lamellplåtarna.

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem kan användas i flera applikationer för dricksvatten och avloppsvatten, beroende på applikation varierar den hydrauliska ytbelastningen på den projicerade ytan typiskt mellan 0,7 – 2,0 m/h, motsvarande ~ 12 – 15 m/h på bottenytan, detta ger ett mycket litet platsbehov jämfört med konventionell sedimentering. Beroende på applikation, varierar lamellernas lutning till horisontallplanet mellan 50 – 60 grader och avståndet mellan lamellplåtarna varierar mellan 50 – 100 mm.

Tack vare uppbyggnaden kan installationen ske snabbt och rationellt, och igångkörning efter installation kan ske direkt.

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem kan med fördel användas för uppgradering och kapacitetsökning för befintliga sedimenteringsbassänger.

De flesta typer av slamskrapor kan integreras med lamellsystemet och det är dessutom möjligt att lägga till en förtjockningsfunktion i botten av bassängen. Hela systemet är tillverkat av näst intill underhållsfritt rostfritt stål, antingen AISI 304/304L eller AISI 316/316L. Lamellplåtarna finns dessutom tillgängliga i ABS – PMMA. Samtliga lamellplåtar är individuellt upptagbara, om behov skulle uppstå.

MBBR

Moving Bed Biofilm Reactor

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) är en teknologi där Purac har erfarenhet sedan 90-talet då tekniken utvecklades. Processen baseras på en biofilm-process med bärare i rörelse (till skillnad mot till exempel biobäddar). Kärnan i processen är bärarna som är i rörelse och vanligtvis har en densitet precis under vattnets. Bärarna hålls suspenderade i vattnet med hjälp av luft från luftare i aerobiska processer och av omrörare i anoxiska/anaerobiska processer. Purac har erfarenheter från olika typer av bärare och väljer den bästa typen för varje specifikt projekt.

Processen behöver ingen slamretur och har fördelar från biofilmens processtabilitet där en aktivslamprocess är ostabil. Variationer i parametrar som pH, temperatur, toxicitet osv. påverkar en MBBR-process, men den kan återhämta sig mycket snabbare än en aktivslamprocess.

MBR

Membranbioreaktorer

MBR (Membrane Bioreactor)

Tekniken med membranbioreaktorer (MBR) är en kombination av behandling och separation av bioslam. Det görs med hjälp av mikro- eller ultrafiltreringsmembran med porstorlekar från 10 nm till 0,5 µm för att kunna producera ett partikelfritt avloppsvatten. Det senare steget ersätter den slutgiltiga sedimenteringsbassängen som används i konventionella bioslambehandlingar som separerar med hjälp av gravitationskraft. Den fysiska barriären som membranet skapar ger fullständig disinfektion av det behandlade vattnet. Det tillåter även drift vid högre slamkoncentrationer (normalt upp till 12 g/l istället för max. 3 g/l i ett konventionellt verk) och den nödvändiga volymen, arean och/eller slamproduktionen kan minska. Membranbioreaktorer eller MBRs, innefattar en unik avloppsvattenreningsprocess designad för både kommunala och industriella tillämpningar. MBR-system kan användas i tillämpningar som avloppsvattenrening, återvinning av vatten, nybyggnationer i ombyggnader såväl som totalentreprenader.

Behovet av att återvinna avloppsvatten samt striktare miljölagstiftning gör MBR-systemet till en bärkraftig lösning för nuvarande och framtida avloppsreningsverk. Purac gör MBR:er för stora kommunala avloppslösningar som antingen kan vara nedsänkta i betongtankar eller som paketerade sidströmmar för mindre flöden.

ANAMET

Anaerobic Aerobic Methane Production

ANAMET-processen

ANAMET-processen är en tvåstegs-process som kombinerar anaerob och aerob behandling av industriavloppsvatten med ett högt innehåll av organiska föroreningar.

Processen utvecklades ursprungligen för behandling av avloppsvatten från de svenska sockerfabrikerna, men har också använts i andra livsmedelsindustrier såsom frukt- och grönsaksindustrin, jästfabriker och destillerier. Ett antal anläggningar har också byggts för pappers- och massaindustrin. Sammanlagt har Purac byggt mer än 65 anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Den första anläggningen, som byggdes för över 40 år sedan vid Örtofta sockerbruk i Sverige är fortfarande i drift.

Den anaeroba delen består av en kontinuerligt omrörd tankreaktor (CSTR) och en lamellsedimentering för slamavskiljning och återcirkulation. Temperaturen hos den inkommande avloppsvatten först justeras till det mesofila temperaturområdet (ca. 38° C) innan det går in i anaeroba tanken. I vissa fall av förbehandlingen inkluderas även screening och installation av en för-försurningstank.

I den anaeroba tanken omvandlas de den största delen av det organiska materialet till värdefulla biogas, som kan användas som bränsle för uppvärmning av anläggningen, vilket minskar förbrukningen av olja, naturgas eller andra bränslen. Den anaeroba biomassan avskiljs genom en toppmonterad propelleromrörare.

Blandningen av vatten och biomassa lämnar den anaeroba tanken och leds av tyngdkraften till lamellsedimenteringen som består av tre olika delar; förgasningstornet, flockningszonen och sedimenterings-/komprimeringszonen. Den sedimenterade biomassan från lamellsedimenteringen återförs till den anaeroba tanken medan överskottsslam tas ut från den recirkulerade strömmen.

ANAEROB BEHANDLING

Anaerob granulär teknik

Anaerob granulär teknik

Anaerob granulär teknik bygger på samma mikrobiologiska principer som konventionell rötning, med skillnaden att konstruktionen av reaktorn är helt annorlunda. Det är avloppsvattnet som behandlas, inte slammet, det vill säga det organiska materialet är i flytande fas.

Reaktorkonfigurationen att utnyttjar den naturliga förmågan för anaeroba mikroorganismer att utveckla granulärt slam med mycket goda sedimenteringsegenskaper. Detta gör det möjligt att utforma extremt kompakta reaktorer och utrymmessnåla anläggningar. Eftersom det är en anaerob teknik blir driftskostnaderna mycket lägre än med aeroba processalternativen.

Normala användningsområden är livsmedelsbranschen, massa- och pappersindustrin, dryck, läsk och andra typer av industri.  Purac AB har erfarenhet från alla dessa områden.