Anaerobisk behandling av avloppsvatten från bioetanolproduktion

Agroetanol AB är den största producenten i Nordeuropa för spannmålsbaserad etanol som används för inblandning i bensin. Företaget har sin produktionsanläggning i Norrköping. Sedan utbyggnaden 2008 kan Agroetanol årligen leverera 150 000 m³ etanol och 130 000 ton djurprotein, så kallat DDGS (Distiller’s dried grains with solubles). Det svenska kooperativet Lantmännen äger 91 % av aktierna i Agroetanol.

Purac har levererat en anläggning med en anaerobisk process som behandlar och renar avloppsvatten som huvudsakligen består av förorenat kondensat från avdunstnings- och torkningsprocesser när DDGS framställs från dranken. Under processen produceras biogas med en metanhalt på ca 80 %. Den producerade biogasen recirkuleras till produktionen där den behandlas för att användas som substitut till den fossila gasen propan.

Anläggningen för avloppsvattnet har många funktioner som är fördelaktiga ur ett miljöperspektiv. Avloppsvattenhanteringen kommer minska belastningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping och biogasproduktionen kommer minska användandet av fossila bränslen samt deponeringen av restprodukter. En annan effekt är att slamproduktionen och slamhanteringen minskar.

Anläggningen är designad för att behandla 1400 m³ avloppsvatten varje dag och reducera COD med mer än 80 %.

Flödemedel: 1 320 m³/dag
Inflöde CODmedel: 6 000 kg/dag
Inflöde CODmax 11 500 kg/dag
Inflöde BOD7, medel: 3 300 mg/l
Inflöde BOD7, max: 6 800 mg/l
COD reducering: > 80 %
BOD reducering: > 85%
Biogasproduktion: 2 400 Nm³/dag (motsvarar  6 720 kWh/dag)

Teknisk data

Biogasproduktion: 2 400 Nm3/dag

Flöde: 1 320 m3/dag

COD reducering: > 80 %

TEKNOLOGIER

Sketch of piping design mixed with industrial equipment photo

VILL DU VETA MER?

REFERENSER