Flexibla teknologilösningar baserat på dina behov

Flexibla teknologilösningar baserat på dina behov

Våra teknologier

Vi både kan och vill förstå våra kunders verkliga behov genom att knyta tidiga kontakter och skapa samförstånd. I dialog med beställare, driftsorganisationer och konsulter medverkar vi till optimering av kvalitet, användarvänlighet, driftsekonomi och investeringsstorlek då anläggningen projekteras och byggs. De teknologier vi väljer är ett resultat av det arbetet, och väljs därför alltid utifrån skräddarsydda behov. Vi har såväl bred som djup kunskap om vilka teknologier som krävs för att uppnå våra gemensamma mål, och har därtill ett antal egna lösningar som du kan läsa mer om här.

  • Alla
  • Vatten
  • Avlopp
  • Biogas

Flofilter™

Purac Flofilter™, är ett etablerat och väl beprövat system för rening av bland annat ytvatten för dricksvattenframställning, utvecklat av Purac på 1960-talet.

Purac Flofilter™, är ett kompakt, utrymmesbesparande och effektivt system, som kombinerar flotation och filtrering i samma bassäng.

Puracs två-stegs Flofilter™ system erbjuder ett antal påtagliga fördelar; så som snabb driftsättning och avstängning; liten volym av slam p.g.a högre TS, ~3 %; utmärkt avskiljning av alger; låg spolvattenförbrukning, 3-4 % av producerad vattenmängd, baserat på en spolning per dag. Backspolning initieras antingen via tid, tryckfall, grumlighet eller manuellt. Traditionell luft – vatten spolning användes för backspolningssekvensen.

Läs mer

Flootek™ – DAF

Under produktnamnet Flootek™, levererar Purac prefabricerade, kundanpassade och skidmonterade DAF enheter I rostfritt eller syrafast stål, för enkel och snabb uppställning och anslutning.

De prefabricerade enheterna används i huvudsak i applikationer inom olika industrier så som; livsmedelsindustri, petrokemisk industri, pappers- och massaindustri och ytbehandlingsindustri.

Läs mer

Purac EWA Förbehandling - Efficient waste application

Purac EWA är vår lösning för förbehandling av matavfall. Anläggningen separerar felsorterat material som plast, papper, metall m.m. i olika fraktioner och gör matavfallet till en pumpbar slurry. Anläggningen kan även användas för att behandla andra typer av avfall.

Från mottagning, bearbetning till färdig slurry.

- Sorterat matavfall tippas i en eller flera tippfickor. Tippfickan är försedd med bottenskruvar som
bearbetar och homogeniserar materialet till önskad konsistens.
- Från tippfickan transporteras materialet till en kross som ytterligare finfördelar materialet och garanterar att oöppnade förpackningar öppnas. Om större, felsorterade fraktioner finns i avfallet stoppar krossen och möjliggör att manuellt avlägsna dessa oönskade delar.
- Efter krossen passerar materialet en magnetisk metallavskiljare som separerar magnetiska metaller till ett separat kärl.
- Från kross och metallavskiljning transporteras materialet vidare till separatorkvarnen, en för ändamålet speciellt utvecklad hammarkvarn, där den slutliga bearbetningen sker. Organiskt material passerar ett såll ned i ett uppsamlingstråg och vidare till en pump och övrigt material såsom plast, visst papper, icke magnetiska metaller etc passerar ut ur kvarnen och transporteras till en uppsamlingscontainer för rejekt.
- I kvarnen tillsätts spädvätska, vatten eller annan insamlad lämplig vätska, för att ge den färdiga organiska slurryn rätt konsistens och torrhalt så att den kan pumpas och transporteras vidare, direkt till rötning eller via lagringstank för vidare transport till rötning på annan plats.

Varför Purac EWA?
Purac har finslipat vår lösning tillsammans med maskinleverantörer i över 15 år. Purac har kunskapen om hur lösningen på bästa sätt kan sys ihop för ditt specifika projekt. Vi skräddarsyr lösningar och anpassar applikationen efter rådande förutsättningar. Vi har designat och byggt Purac EWA i befintliga byggnader, som green-field anläggning och som tillbyggnader, samt på höjden då lågt foot-print har varit avgörande.
- Med Purac EWA sorteras felsorterade fraktioner ut var för sig för att kunna återvinnas vidare
- Anläggningen ger en god arbetsmiljö för driftspersonalen
- Purac EWA har god kvalitet och är en robust och beprövad teknik
- Det är en kundanpassad lösning som skräddarsys för varje projekts förutsättningar
- Vi har en väl utbyggd serviceorganisation
- Vi erbjuder service- och driftsavtal
- Anläggningen är ”utbyggbar” med ytterligare applikationer för att säkra framtidens miljökrav
- Anläggningen har hög driftsäkerhet och tillgänglighet
- Lösningen ger minimal förlust av organiskt material
- Minimalt innehåll av oönskat material i slurryn
- Låg elförbrukning och låg installerad effekt
- Låga underhållskostnader


Purac EWA Plastavskiljning (PETRA)
Med vår Purac EWA Plastavskiljning får ni ett substrat med minimal andel plast som klarar SPCR120-kraven utan problem! Plast hör inte hemma varken i matavfall eller på våra åkrar. Ändå kan detta vara fallet på många platser. Purac EWA Plastavskiljning ser till att det inte är något problem.
Purac EWA Plastavskiljning är Puracs lösning för att avskilja plast. Lösningen innehåller en trumsil tillsammans med reglering av TS-halt för optimal separering av plastpartiklar. Lösningen går att använda både för matavfallsslurry och rötrest från en rötningsprocess.

Fördelar med Purac EWA Plastavskiljning:
- Sorterar bort plastinnehållet i slurryn/rötresten
- Klarar SPCR 120 kraven med god marginal
- Förbättrar kvaliteten på slurryn/rötresten
- Lösningen bidrar till en god arbetsmiljö för driftspersonalen
- God kvalitet för en robust och hållbar anläggning
- Det är en kundanpassad lösning som skräddarsys för varje projekts förutsättningar
- Vi har en väl utbyggd serviceorganisation
- Vi erbjuder service- och driftsavtal
- Möjligt att bygga på senare med ytterligare applikationer för att säkra framtidens miljökrav


Purac EWA Avskiljning tunga partiklar (GRETA)
Med Purac EWA Avskiljning tunga partiklar reduceras mängden grus- och glaspartiklar samt andra tunga partiklar i slurryn/rötresten. Det gör att slitaget på utrustningen minskar och underhållskostnader kan minska. Puracs lösning innehåller en cyklon och reglering av TS-halt för att minimera andelen tunga partiklar.

Fördelar med Purac EWA Avskiljning tunga partiklar:
- Minimerar glas, grus, sand och andra tunga partiklar i slurryn/rötresten
- Minimerar slitage på utrustning som pumpar, rörsystem, m.m.
- Minskar rengöring/tömning av tankar
- Förbättrar kvaliteten på slurryn/rötresten
- Puracs anläggning ger en god arbetsmiljö
- Lösningen är robust och av god kvalitet
- Vi kundanpassar alltid vår lösning som skräddarsys för varje projekts förutsättningar
- Vi har en väl utbyggd serviceorganisation
- Vi erbjuder service- och driftsavtal
- Möjligt att bygga på senare med ytterligare applikationer för att säkra framtidens miljökrav

Läs mer

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem

Till skillnad från andra teknologier för sedimentering, erbjuder Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem optimalt utnyttjande av sedimenteringsbassängens horisontella yta. Tekniken ger också bättre resultat än andra alternativ, då de hydrauliska förhållandena vid inlopp och utlopp är optimala tack vare de tätt packade lamellplåtarna, samt individuell flödesstyrning vid respektive inlopp och utlopp till varje lamellcell. Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem definieras som ett motströms separationssystem, där inkommande vatten strömmar uppåt, i motsatt riktning till slammet som glider neråt på lamellplåtarna.

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem kan användas i flera applikationer för dricksvatten och avloppsvatten, beroende på applikation varierar den hydrauliska ytbelastningen på den projicerade ytan typiskt mellan 0,7 – 2,0 m/h, motsvarande ~ 12 – 15 m/h på bottenytan, detta ger ett mycket litet platsbehov jämfört med konventionell sedimentering. Beroende på applikation, varierar lamellernas lutning till horisontallplanet mellan 50 – 60 grader och avståndet mellan lamellplåtarna varierar mellan 50 – 100 mm.

Tack vare uppbyggnaden kan installationen ske snabbt och rationellt, och igångkörning efter installation kan ske direkt.

Purac GEWE® Lamellsedimenteringssystem kan med fördel användas för uppgradering och kapacitetsökning för befintliga sedimenteringsbassänger.

De flesta typer av slamskrapor kan integreras med lamellsystemet och det är dessutom möjligt att lägga till en förtjockningsfunktion i botten av bassängen. Hela systemet är tillverkat av näst intill underhållsfritt rostfritt stål, antingen AISI 304/304L eller AISI 316/316L. Lamellplåtarna finns dessutom tillgängliga i ABS – PMMA. Samtliga lamellplåtar är individuellt upptagbara, om behov skulle uppstå.

Läs mer

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) är en teknologi där Purac har erfarenhet sedan 90-talet då tekniken utvecklades. Processen baseras på en biofilm-process med bärare i rörelse (till skillnad mot till exempel biobäddar). Kärnan i processen är bärarna som är i rörelse och vanligtvis har en densitet precis under vattnets. Bärarna hålls suspenderade i vattnet med hjälp av luft från luftare i aerobiska processer och av omrörare i anoxiska/anaerobiska processer. Purac har erfarenheter från olika typer av bärare och väljer den bästa typen för varje specifikt projekt.

Processen behöver ingen slamretur och har fördelar från biofilmens processtabilitet där en aktivslamprocess är ostabil. Variationer i parametrar som pH, temperatur, toxicitet osv. påverkar en MBBR-process, men den kan återhämta sig mycket snabbare än en aktivslamprocess.

Läs mer

MBR (Membrane Bioreactor)

Tekniken med membranbioreaktorer (MBR) är en kombination av behandling och separation av bioslam. Det görs med hjälp av mikro- eller ultrafiltreringsmembran med porstorlekar från 10 nm till 0,5 µm för att kunna producera ett partikelfritt avloppsvatten. Det senare steget ersätter den slutgiltiga sedimenteringsbassängen som används i konventionella bioslambehandlingar som separerar med hjälp av gravitationskraft.

Den fysiska barriären som membranet skapar ger fullständig disinfektion av det behandlade vattnet. Det tillåter även drift vid högre slamkoncentrationer (normalt upp till 12 g/l istället för max. 3 g/l i ett konventionellt verk) och den nödvändiga volymen, arean och/eller slamproduktionen kan minska. Membranbioreaktorer eller MBRs, innefattar en unik avloppsvattenreningsprocess designad för både kommunala och industriella tillämpningar. MBR-system kan användas i tillämpningar som avloppsvattenrening, återvinning av vatten, nybyggnationer i ombyggnader såväl som totalentreprenader.


Behovet av att återvinna avloppsvatten samt striktare miljölagstiftning gör MBR-systemet till en bärkraftig lösning för nuvarande och framtida avloppsreningsverk. Purac gör MBR:er för stora kommunala avloppslösningar som antingen kan vara nedsänkta i betongtankar eller som paketerade sidströmmar för mindre flöden

Läs mer

ANAMET-processen

ANAMET-processen är en tvåstegs-process som kombinerar anaerob och aerob behandling av industriavloppsvatten med ett högt innehåll av organiska föroreningar.

Processen utvecklades ursprungligen för behandling av avloppsvatten från de svenska sockerfabrikerna, men har också använts i andra livsmedelsindustrier såsom frukt- och grönsaksindustrin, jästfabriker och destillerier. Ett antal anläggningar har också byggts för pappers- och massaindustrin. Sammanlagt har Purac byggt mer än 65 anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Den första anläggningen, som byggdes för över 40 år sedan vid Örtofta sockerbruk i Sverige är fortfarande i drift.

Den anaeroba delen består av en kontinuerligt omrörd tankreaktor (CSTR) och en lamellsedimentering för slamavskiljning och återcirkulation. Temperaturen hos det inkommande avloppsvatten först justeras till det mesofila temperaturområdet (ca. 38° C) innan det går in i anaeroba tanken. I vissa fall av förbehandlingen inkluderas även screening och installation av en för-försurningstank.

I den anaeroba tanken omvandlas de den största delen av det organiska materialet till värdefulla biogas, som kan användas som bränsle för uppvärmning av anläggningen, vilket minskar förbrukningen av olja, naturgas eller andra bränslen. Den anaeroba biomassan avskiljs genom en toppmonterad propelleromrörare.

Blandningen av vatten och biomassa lämnar den anaeroba tanken och leds av tyngdkraften till lamellsedimenteringen som består av tre olika delar; förgasningstornet, flockningszonen och sedimenterings-/komprimeringszonen. Den sedimenterade biomassan från lamellsedimenteringen återförs till den anaeroba tanken medan överskottsslam tas ut från den recirkulerade strömmen.

Läs mer

Anaerob granulär teknik

Anaerob granulär teknik bygger på samma mikrobiologiska principer som konventionell rötning, med skillnaden att konstruktionen av reaktorn är helt annorlunda. Det är avloppsvattnet som behandlas, inte slammet, det vill säga det organiska materialet är i flytande fas.

Reaktorkonfigurationen att utnyttjar den naturliga förmågan för anaeroba mikroorganismer att utveckla granulärt slam med mycket goda sedimenteringsegenskaper. Detta gör det möjligt att utforma extremt kompakta reaktorer och utrymmessnåla anläggningar. Eftersom det är en anaerob teknik blir driftskostnaderna mycket lägre än med aeroba processalternativen.

Normala användningsområden är livsmedelsbranschen, massa- och pappersindustrin, dryck, läsk och andra typer av industri. Purac AB har erfarenhet från alla dessa områden.

Läs mer