Sjöhög ARV Ystad

Sjöhög ARV Ystad

År 2012 tog Ystad kommun beslut om att göra en om- och tillbyggnad av det befintliga reningsverket Sjöhög. Reningsverket var av stort behov att rustas upp samt renoveras, men även förbättring av reningsprocessen samt en kapacitetsökning behövdes.

I juni 2013 valdes Purac som samarbetspartner i partneringprojektet efter offentlig upphandling, och i samband med detta inleddes projektets Fas 1. Fasen pågick till mars 2014 då parterna gemensamt tagit fram en lösning och var överens om ett riktpris. Det politiska beslutet att påbörja Fas 2 (produktionsfasen) togs i juni 2014. Projektet stod klart 2017. Tillsammans med Ystad kommun har Purac valt att satsa på beprövad samt robusta tekniska lösningar för projektet.

Följande om- och tillbyggnader har gjorts:

Nya byggnader

• Två nya sedimenteringsbassänger med tillhörande slamfördelningskammare

• Ny blåsmaskinsbyggnad innehållande blåsmaskiner, brutetvattensystem samt elrum.

• Ny Inloppsbyggnad innehållande renshanteringsutrustning samt elrum.

• Ny externslamsbyggnad innehållande externslammottagning samt slamförtjockare med tillhörande polymerutrustning

• Nytt högspänningshus

Befintliga byggnader där funktionen har byggts om

• Befintlig utjämningsbassäng har byggts om till ny aktivslambassäng

• Befintlig sedimentering och aktivslambassäng har byggts om till ny aktivslambassäng.

Bräddpumpstation har byggts om till utloppspumpstation

Befintlig byggnad som har byggts om med bibehållen funktion

Utöver detta så har hela elsystemet bytts ut samt ett helt nytt brutet vattensystem och ett helt nytt styrsystem.