SÅAB - Lakvatten och ytvattenbehandling på Brista avfallsanläggning

SÅAB - Lakvatten och ytvattenbehandling på Brista avfallsanläggning

Bakgrund

SÅAB  på Brista avfallsanläggning ska komplettera befintlig anläggning genom att låta uppföra en ny vattenreningsanläggning för behandling av lakvatten respektive vatten från behandlingsytor. Syftet med behandlingen är att med god marginal uppfylla de emissionsvillkor som kommer att gälla för verksamheten. SÅAB arbetar med de svenska nationella miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling i fokus och det var naturligt att söka en partner i Purac som delar dessa visioner och har 60 års erfarenhet av vattenrening.

Åtgärd

Reningsverkets ena behandlingslinje ska behandla lakvatten från en sluttäckt deponi för icke farligt avfall. Reningsverket kommer att placeras i direkt anslutning till deponin och det behandlade vattnet leds ut till recipient via två befintliga utjämnings-/behandlingsdammar. Den andra behandlingslinjen ska behandla förorenat dagvatten som avrinner från behandlingsytorna och har förbehandlats i befintlig sedimenteringsdamm respektive oljeavskiljare Det behandlade ytvattnet leds ut till recipienten via samma utjämningsdammar som tar emot det renade lakvattnet.

Purac levererar i totalentreprenaden två sk. SBR-tankar (Sequence Batch Reactor) där lakvatten respektive ytvatten behandlas satsvis tills de är tillräckligt rena för att släppas ut i dammarna nedströms. Processen är mycket tillförlitlig och ofta använd för rening av denna typ av vatten. Behandlingssekvenserna omfattar luftade och icke-luftade faser, sedimentering samt slamförtjockning. Vid behov kan man tillsätta näringsämnen och fällningshjälpmedel.
Anläggningen är mycket flexibel med möjlighet till flera olika driftssätt. Möjlighet finns att byta vilken reaktor som behandlar vilket vatten och även sambehandla lakvatten och ytvatten.

Reningsprocessen är automatiserat med hjälp av ett antal online-instrument och kan fjärrstyras. Anläggningen kräver endast ringa tillsyn. Vid valet av den luftningsutrustning, som behövs för den biologiska nedbrytningen av föroreningarna, har stor vikt lagts vid lågt energibehov såväl som enkelt underhåll. Slammet som bildas vid behandlingen förtjockas något och kommer sedan genomgå vidare behandling på extern anläggning innan slutlig avsättning

Resultat

Reningsanläggningen kommer stå klar för idrifttagning våren 2020.
Maskinhusets gröna färg kommer göra att byggnaden väl kommer att smälta in i karaktären på den omgivande miljön, vilket är ett grönområde med mycket fågelliv i utkanten av avfallsanläggningen.

Kunden

SÅAB är ett företag som ägs delvis av Sigtuna Kommun och delvis av Ragn-Sells AB. SÅAB driver både en återvinningsstation, en sluttäckt deponi och hantering av förorenade massor på Brista avfallsanläggning. Anläggningen hanterar idag massor på 2ha, men så snart reningsanläggningen står klar kommer verksamheten att kunna utökas upp till 11ha.