Översvämningsskydd i Arvika

Översvämningsskydd i Arvika

Under år 2000 drabbades Arvika av omfattande översvämningar. Översvämningarna berodde på stora mängder regn och därtill höga flöden i Byälven. Vattennivån steg som mest med 15cm per dygn och kulminerade cirka 3m över normal vattenyta. Arvika kommun har nu beslutat att bygga ett översvämningsskydd bestående av två spärrdammar på land och en betongdamm med tillhörande pumpanläggning i sundet.

Knyter an till den ursprungliga miljön

Dammen i sundet är i huvudsak en betongdamm med två öppningar för båttrafik. Det finns ytterligare öppningar för att säkerställa tillräcklig vattengenomströmning när skyddet inte används samt passager för fisk och bottenlevande djur. Samtliga öppningar är avstängningsbara vid en högflödessituation och skyddet är påbyggbart för att klara ett högsta dimensionerande flöde. Betongdammen förses med en fris av granit närmast krönet som knyter an till den ursprungliga miljön i sundet och Arvika hamn. I anslutning till dammanläggningen på sundets västra sida placeras en teknikbyggnad för el- och kontrollutrustning för pumparna.

Kapacitet på 30 m3/s vid 2,5 m

Pumpanläggningens syfte är att hålla en lägre vattenyta i Kyrkviken än i Glafsfjorden och för att avbörda tillrinningen till Kyrkviken när anläggningen är mobiliserad som översvämningsskydd. Pumpanläggningen ska ha en kapacitet på 30 m3/s vid 2,5 m nivåskillnad. Driftsäkerhet är av yttersta vikt för anläggningen och ska påverka utformningen av såväl pumpar som elektrisk utrustning.

Kraftfullaste pumparna Purac installerat

En tät dialog mellan beställaren Arvika Teknik AB och Purac har resulterat i en väl designad anläggning som nu kommer att uppföras och stå klar våren 2018. I anläggningen kommer Purac att installera de kraftfullaste pumparna vi någonsin installerat, 30m3/s och 355 kW st. Typen är propellerpumpar. Ett stort arbete har lagts på att optimera energieffektiviteten för att på så sätt få ner den installerade effekten och dimensionerna på kablaget.