Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga

Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga

Mosserud Biogasanläggning i Karlskoga

Karlskoga Biogas AB ägs av Karlskoga Energi & Miljö AB som är ett kommunalt bolag som jobbar med el- och värmeenergi, avloppsvatten, dricksvatten och avfallshantering. Biogas är ett av de mer miljövänliga bränslena och tack vare lokal produktion och ett stort urval av råmaterial har det många fördelar i förhållande till exempel etanol. Användandet av CNG i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta öka. Enligt studier är behovet av fordonsbränsle i Örebroregionen stort och kommer att fortsätta växa.

Karlskoga Biogas har byggt en ny biogasanläggning i Mosserud, Karlskoga. Biogasanläggningen tar emot gödsel, matavfall från hushåll och ensilage från närliggande område. Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgas och distribueras till en tankstation för gas vid anläggningen samt med containerlastbilar till regionens tankstationer för gas. Den producerade restprodukten – rötresten, går tillbaka till jordbrukarna och används som ett bra gödningsmedel för växtodling.

Purac AB har installerat tre separata linjer för tre olika substrat:
• Gödsel
• Källsorterat matavfall
• Ensilage

En behandlingslinje är för flytande gödsel och en behandlingslinje är för fastgödsel. Inkommande lastbilar töms i en separat mottagningshall.

Substratet transporteras i en pipeline till en gemensam lagertank.

Källsorterat matavfall

Det källsorterade matavfallet behandlas i en behandlingslinje i en separat mottagningshall. Inkommande lastbilar tömmer matavfallet i två mottagningsfickor á 48 m³. En behandlingslinje separerar rejektet med en hammarkvarn och slurryn transporteras till den gemensamma lagringstanken.

Ensilage

Ensilaget lagras i närheten av anläggningen. Förbehandlingslinjen med en 250 m³ behållare och en extruder blandar ensilaget med biomassa från rötkammarna och det krossade och finfördelade ensilaget transporteras sedan tillbaka via en rörledning till rötkammarna. Extruderingsprocessen ökar gasproduktionen från ensilagen med ungefär 15 %.

Process

Gödsel och slurry från det källsorterade matavfallet förbehandlas i ett hygieniseringssteg innan rötningen. Hygieniseringen görs satsvis vid 70°C i en timme. Substratet cirkuleras över värmeväxlare för att nå korrekt temperatur på 38°C. Därefter pumpas substratet till rötkammarna. Rötningen sker i två reaktorer på 6000 m³ var. I rötkammarna omvandlas substratet till metangas och koldioxid av olika anaeroba bakterier.

Den råa biogasen uppgraderas sedan i en CApure® anläggning. CApure® anläggningen uppgraderar biogasen till bio-metan, som klassificeras som fordonsbränsle. Rötresten lagras i en kombinerad lagringstank för substrat och biogas. Rötresten hämtas sedan av lastbilar som levererar flytande gödsel och transporterar det tillbaka till lantbrukaren som ett bra gödningsmedel. Bio-metanen komprimeras i CApure® anläggningen och skickas i en rörledning till en högtryckskompressoranläggning. Högtryckskompressoranläggningen komprimerar bio-metanen till 250 bar och fylls i gascontainers och i tankstationen och ger där ett rent, ”grönt” och kraftfullt fordonsbränsle.

Resultat

Inkommande substrat
• Gödsel, fast och flytande 41.000 ton/år
• Flytande fett 4.000 ton/år
• Källsorterat matavfall 18.000 ton/år
• Ensilage 20.000 ton/år

Utgående produkter
• Bio-metan 48 GWh/år som fordonsbränsle
• Gödningsmedel 90.000 ton/år