Mauri Meishan Avloppsrening

Mauri Meishan Avloppsrening

Rening av Industriellt avloppsvatten i Mauri Meishan

Purac designar en lösning för industriellt avloppsvatten från en jästfabrik för att möta hårdare utsläppskrav i Mauri Meishan, Kina. Processen är en kombination av biologiska och fysikaliska/kemiska metoder.

Avloppsvattnet på industrin kommer från fermenteringen av jäst. Melass används för tillverkning av jäst och i produktionen produceras avloppsvatten. Lösningen från Purac bestod i att designa ett biologiskt reningssteg följt av kemisk koagulation och putsning i aktivkolfilter. Det biologiska reningssteget bestod av en anaerobisk behandling följt av en aerobisk. Detta koncept marknadsförs av Purac under namnet Anamet®. Efter att avloppsvattnet har värmts upp i värmeväxlare samlas det i en bufferttank för att jämna ut förändringar i avloppsvattnets sammansättning.

Hjärtat i processen är den anaerobiska nedbrytningen som sker i en CSTR-tank (kontaktreaktor). I tanken produceras biogas som huvudsakligen består av metan, koldioxid och vattenånga. En lamell-separering ser till att biomassan cirkuleras tillbaka till CSTR-tanken för att få rätt mängd metanbakterier i tanken. Den aeroba behandlingen görs i en aktivslam-process med fördenitrifikation och nitrifikation i två steg. Detta är ett väldigt robust och lämpligt system för jästindustrin och andra typer av livsmedelsindustrier.

För att klara utsläppskraven är även kemisk/fysisk rening nödvändig. Kemisk fällning görs med metallsalt och det kemiska slammet separeras. För att reducera det organiska materialet i avloppsvattnet tillsätts pulveriserat aktivt kol. Kolpartiklarna tas sedan bort i en flotationsenhet, varefter vattnet går genom ett sandfilter för att separera kvarvarande fasta partiklar från aktivkol-steget.

Tre olika typer av slam produceras på anläggningen: bio-, kem- och aktivkolslam. Det aerobiska slammet återcirkuleras till det anaerobiska steget för att reducera mängden slam. Aktivkolslammet kan också återcirkuleras till det anaerobiska eller aerobiska steget för att förbättra den biologiska aktiviteten och maximera uppehållstiden för glödfast COD. Alla typer av slam avvattnas sedan och lagras i slamsilos.

Anläggningen hanterar 15 ton COD/dag och utflödet når följande standarder.
• COD <300 mg/l
• BOD <60 mg/l

Kunden

AB MAURI är en av de största producenterna av jäst och bakingredienser i världen. AB MAURI har sitt globala huvudkontor i Storbritannien och har verksamhet i mer än 50 länder i världen.