Idre Avloppsreningsverk

Idre Avloppsreningsverk

Älvdalens kommun genomförde med hjälp av Purac AB under åren 2010-12 en projektering och utbyggnad av avloppsreningsverket i Idre för att tillgodose en planerad expansion av Idres turistanläggningar. Upp mot 10 000 nya bäddar är planerade på turistanläggningarna på Idre Fjäll och Himmelsfjäll.

Den stora utmaningen i projektet var att dimensionera och expandera anläggningen för de stora variationerna i belastning över året. Anläggningen skall hantera en belastningsvariation mellan 1 500 PE (personekvivalent) under lågsäsong till maximalt 23 000 PE under högsäsong. I samband med utbyggnaden infördes även biologisk rening.

Eftersom takten och omfattningen för expansionsplanerna av Himmelfjäll är svårbedömda skulle utformningen av anläggningen även anpassats så ett en successiv kapacitetshöjning var möjlig.

Mot bakgrund av projektets komplexitet och utmanande dimensioneringsförutsättningar valde kommunen att genomföra projektet som att partnering projekt där Purac AB ansvarade för processdesign och maskinleveranser.

För kunden var det också en rad tekniska och miljömässiga utvärderingskriterier viktiga. Stor vikt lades vid följande:

• Hög flexibilitet och processtabilitet
• Minimerad skötsel och underhåll
• Minimera luktkällor
• Expansionsmöjligheter för kommande kapacitetshöjningar samt ökade reningskrav
• Utnyttjande av befintliga anläggningsdelar

Lösning

Efter en omfattande förstudie i nära samarbete med kommunens personal beslutades att utforma anläggningen enligt följande beskrivning:

Avloppsvattenrening

• Förbehandling i Rotosieve
• Försedimentering
• MBBR (Moving Bed Bio Reactor)
• Kemisk fällning
• Sedimentering

Slambehandling

• Mekanisk förtjockning
• Slamager
• Slamavvattning i centrifug

För att möta de höga kraven på variationskriterier utformades anläggningen med reningsteknik och flexibilitet så att den enkelt kan anpassas till de olika driftsförhållandena. Detta innebar bland annat att anläggnigen utformades med två linjer där samtliga enheter har möjlighet att stängas av enskilt och förbiledas.

Biologisk rening – MBBR

Som biologisk rening valdes reningsteknik med MBBR tekniken.

MBBR tekniken bygger på biofilmsbärare av plast som hålls suspenderade och i ständig rörelse i reaktorn. Mikroorganismerna som växer som en biofilm inuti de rörliga bärarna bryter ned föroreningarna. Bärarna hålls suspenderade i avloppsvattnet genom luftning.

Eftersom biofilmen växer skyddad inuti de rörliga plastbärarna, som har en stor inre yta, har MBBR- systemet en högre tålighet mot flödes- och belastningsvariationer än ett konventionellt aktiv slam system. Bärarnas utformning är viktig för att få en god masstransport av substrat och syrgas till biofilmen. Överskott på biomassa stöts kontinuerligt bort från bärarna i en naturlig process. Den fria biomassan avskiljs och tas ut som biologiskt överskottsslam i den efterföljande sedimenteringen. Det syre som mikroorganismerna behöver förses med luftare i reaktorns botten. Luftinblåsningen håller samtidigt bärarna i rörelse och blandar om avloppsvattnet. Anläggningen startades upp med en fyllnadsgrad på 35 % bärare men för att säkra en framtida ökad belastning är den maximala fyllnadsgraden på anläggningen dimensionerad för en fyllnadsgrad på 55 %. Det finns även möjlighet att driva anläggningen med olika fyllnadsgrad för respektive linje i syfte att kapacitetsanpassa anläggningen för olika säsongsbelastningar.

Resultat

Anläggningen driftsattes och trimmades in under första kvartalet 2012 och uppvisade under helåret juli 2012 till augusti 2013 följande reningsresultat som årsmedelvärde.

• BOD7: 6,6 mg/l
• Totalfosfor: 0,18 mg/l

Avloppsvattenrening

•  Förbehandling i Rotosieve
•  Försedimentering
•  MBBR (Moving Bed Bio Reactor)
•  Kemisk fällning
•  Sedimentering

Slambehandling

•  Mekanisk förtjockning
•  Slamager
•  Slamavvattning i centrifug

Dimensioneringsdata

• Flöde: 600 – 4 000 m³/d
• BOD7: 90 – 1 160 kg/d
• N-tot: 19 – 280 kg/d
• Totalfosfor: 3 – 40 kg/d

Utsläppskrav:

• BOD7: 15 mg/l (kvartalsmedelvärde)
• Totalfosfor: 0,3 mg/l (månadsmedelvärde)

Fakta om kunden:

NODAVA AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall), är ett kommunalt bolag som bildades 1 juli 2010 gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. NODAVA ansvarar för verksamheterna vatten och avlopp samt avfall och återvinning.

Inom denna region bor ca 35 000 invånare och här finns över 1 000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, skall förses med dricksvatten samtidigt som deras avfallsprodukter skall hanteras på ett miljöriktigt sätt, såväl avloppsslam som fast avfall och återvinningsmaterial. Idag arbetar drygt 70 personer i NODAVA med bl.a. vattenverk, reningsverk, återvinningscentraler och reparation och underhåll av ca 145 mil, vatten-, avlopp- och dagvattenledningar.