Bekkelaget – en helhetslösning för miljön i Oslo

Bekkelaget – en helhetslösning för miljön i Oslo

Bekkelaget reningsverk är placerat i bergrum strax intill den vackra Oslofjorden. Recipienten är mycket känslig och ställer höga krav på utgående vatten från avloppsreningsverket. Nya Bekkelaget var en totalentreprenad som genomfördes av Purac AB åren 1997-2001, sedan dess har anläggningen drivits av Puracs driftbolag BEVAS.

Nya Bekkelaget togs i drift år 1999 efter att anläggningen hade byggts ut med ökad hydraulisk kapacitet och fler reningsproceser för att uppfylla ökade reningskrav för en renare Oslofjord. För att förbättra miljön längs Oslofjorden och frilägga mer hamnyta placerades reningsverket i utsprängda bergrum.

Purac, i konsortium med en byggentreprenör, genomförde projektet som totalentreprenad där Puracs ansvar var processdesign och byggunderlag samt leverans och montage av maskinutrustning, instrument, automation/styrning, driftsättning och utbildning.

Under år 2010 kompletterades Bekkelagets biogasanläggning för uppgradering av biogas med en gasreningsanläggning och högtrycksstation från Purac Puregas.

Reningsprocessen på Bekkelaget innefattar mekanisk och kemisk förbehandling, biologisk rening, slutpolering och slambehandling med termofil rötning och uppgradering av biogas till fordonsgas. Det renade vattnet leds ut i Oslofjorden och behandlat slam används som jordförbättringsmedel på åkermark i omgivningarna kring Oslo. Fordonsgasen används som drivmedel i Oslos stadsbussnät.

Kapacitet

• Flöde mekanisk förbehandling: 3 600 l/s
• Flöde försedimentering med kemisk fällning: 3 000 l/s
• Flöde biologisk behandling: 1 900 l/s

Förbehandling

• Gallerstation med högeffektiva hålsidsbandgaller
• Luftat sand- och fettfång
• Försedimentering med kemisk fällning

Det inkommande avloppsvattnet tillförs reningsverket genom en inloppstunnel och pumpas sedan vidare till mekanisk förbehandling. Rens och sand avskiljs, tvättas och pressas före lagring i container för borttransport. Avskilt fett pumpas till anläggningens biogasproduktion.

Avloppsvattnet leds vidare genom försedimentering för avskiljning av primärslam före luftningsbassängerna i den biologiska reningen. Primärslammet pumpas direkt vidare till Bekkelagets rötkammare för effektiv biogasproduktion.

För att förbättra kvaliteten på utgående vatten vid höga flöden utökas processen i försedimenteringen med kemisk fällning.

Biologisk rening och slutpolering

• Effektiv kväverening med fördenitrifikation
• Nitrifikation i djupa luftningsbassänger med energieffektivt finblåsigt luftningssystem
• Efterdenitrifikation med dosering av extern kolkälla
• Simultanfällning av fosfor
• Biosedimentering med sugslamskrapa

Biologisk rening sker med aktivt slam där avloppsvattnet renas från kväve, fosfor och BOD. För en effektiv kväverening är aktivt slambassängerna uppdelade i luftade och icke-luftade zoner för att tillvarata naturlig kolkälla och minska energiförbrukningen i luftningen. Hög reduktion av kväve och fosfor uppnås med dosering av extern kolkälla och simultanfällning.

Från biologisk rening och biosedimentering leds vattnet tillsammans med flöden direkt från förbehandling och försedimentering till slutpolering i två-mediafilter, där suspenderade ämnen avskiljs innan det renade vattnet slutligen når Oslofjorden.

Slambehandling

• Termofil rötning med hygienisering
• Slamavvattning i centrifuger
• Värmeåtervinning

Slam och fett från avloppsvattenreningen behandlas med termofil rötning och hygienisering i Bekkelagets biogasanläggning dit även externt fett tillförs för en högre gasproduktion. Ett system för värmeåtervinning med värmeväxlare och värmepump ger energi effektiva processer för biogasproduktion och gasuppgradering.

Effektiv kväverening med DeAmmon®

Rejektvattnet från slamavvattningen behandlas med DeAmmon®-processen för att effektivt sänka kväveinnehållet i rejektvattnet innan det leds tillbaka till den biologiska reningen. DeAmmon® är en enstegsprocess där kväve avskiljs effektivt i en enda tank. Tanken luftas intermittent så att nitrifierande bakterier tillsammans med anammoxbakterier kan rena vattnet genom omvandling av ammonium till kvävgas. DeAmmon®-processen är stabil och kan reducera upp till 90 % kväve, processen fungerar väl även vid varierande flöde och kväveinnehåll.

DeAmmon® på Bekkelaget driftsattes 2014 och är den första deammonifikationsanläggningen i Norge. Anläggningen startades på endast 4 månader utan ymp av anammoxbakterier och reducerar kväveineehållet med mer 80 %.

DeAmmon® ger Bekkelaget stora miljövinster:

• Sänkt energibehov i luftning 450 MWh/år
• Sänkt behov av extern kolkälla 350 kg EtOH/d vilket innebär en ekonomisk besparing på 1 000 000 NOK/år
• Sänkt CO2-avtryck med 250 ton CO2/år