Biogasanläggning i Halden

Biogasanläggning i Halden

Biogasanläggning i Halden

Investering i en termofil rötningsanläggning minskar slamvolymerna, stabiliserar och hygieniserar slammet samt omvandlar slam till värdefull biogas som kan användas bland annat för produktion av värme till ett intilliggande bostadsområde.

Remmendalen har fått utsläppskrav från myndigheterna som innebär att anläggningen nyligen har kompletterats med ett biologiskt reningssteg. Samtidigt har man passat på att byta ut den tidigare befintliga mekaniska reningen mot modern utrustning med högre avskiljningsgrad av ovidkommande material, partiklar och framför allt slam. Reningsverket har kompletterats med utrustning för att kunna ta emot externslam från mindre reningsverk och septiktankar, samt fett från storkök. Således har mängden slam som avskiljs i reningsverket ökat, vilket föranledde detta investeringsbeslut.