Bornsjöverket

Bornsjöverket

Bornsjön – samarbete mellan Purac och Skanska

Bornsjön är Stockholms läns största reservvattentäkt och har sedan 1920 varit ett vattenskyddat område. Stockholm Vatten har nu bestämt att sjön ska renas. Det är på grund av de höga halterna fosfor som lagrats i bottensedimenteringen och som frigörs under sensommaren som genererar den begynnande försämringen av vattenkvalitén.

Totalentreprenaden drevs som ett samverkansprojekt där Stockholm Vattens avtal var skrivna med entreprenören Skanska som i sin tur hade kontrakterat Purac. Inkluderat i projektet var ingående projektering och processdimensionering samt utförande av maskin och VVS-installationer.