DeAmmon® – Effektiv kväverening

Övergödning är en växande, global utmaning. Den känsliga balansen mellan vattenlevande organismer och växter är hotad, med algblomning som ett tydligt symptom. En viktig åtgärd för att lösa detta problem är att minimera kväveläckaget från avloppsvatten, avloppsreningsverk och biogasanläggningar.

Traditionellt har organiskt kväve tagits omhand av naturliga nitrifikation- och denitrifikationsprocesser. Med ökade påtryckningar från allmänheten och striktare lagstiftning har kostnaderna för att reducera mängden organiskt kväve ökat dramatiskt. För att minska driftskostnader i kvävereduceringsprocesser, har Purac uppfunnit DeAmmon®‑processen – en genväg i kvävecykeln.

 

Deammon_process

I naturen och i traditionella avloppsreningsverk bryter mikroorganismer ner ammoniumkväve från organiskt material i tre steg: Ammonium oxideras till nitrit (nitrifikationsprocessen), sen till nitrat (nitratationsprocessen) för att sedan tillslut konsumera kolkälla för att producera kvävgas. För bara några decennier sedan, upptäcktes det att anammoxbakterien kunde omvandla ammonium och nitrit direkt till kvävgas– en ”genväg” som Puracs DeAmmon®-teknologi är uppbyggd på. I jämförelse med traditionella kvävereduceringsprocesser, behöver DeAmmon® 60 % mindre energi och kräver ingen tillsättning av kolkälla.

anamox_organisms

En-stegsanläggning
Puracs en-stegsanläggning för DeAmmon® passar för lägre kvävekoncentrationer – cirka 1000 mg ammoniumkväve per liter, som är vanligt i små till medelstora avloppsreningsverk. I en en‑stegsanläggning, växer anammox-organismerna på insidan av plastbärare där sedan ett lager biofilm med nitritifierar-bakterier har växt över. Det kväverika inflödet luftas intermittent i tankar där bärarna är i suspension. Processen är väldigt stabil för variationer i flöde och kvävenivåer och den kan omvandla nära 90 % av ammoniumet till kvävgas. En-stegsanläggningen för DeAmmon® är lätt att driva med utmärkt processtabilitet.

one_step

DeAmmon® av Purac
Purac har all erfarenhet och kunskap som behövs för att effektivt implementera ditt DeAmmon®-projekt. Vi kan hantera olika storlekar på projekt upp till totalentreprenader med bygg- och anläggningsarbeten inkluderat. Våra projektledare för montage och installation ser till att anläggningen blir effektivt driftsatt. Vår processavdelning följer upp processen under en period efter uppstart. Andra erbjudanden är utbildning och träning, anläggningsdrift och kompletta service-kontrakt.

Erfarenhet, kvalitet, tillgänglighet
Purac var en av pionjärerna i avloppsvatten- och biogasbranschen. Genom åren har vi designat och byggt mer än 100 biogasanläggningar i 20 länder. Idag har vi omfattande erfarenheter i förbehandling av substrat, rötning, deammonifikation av rötrest och effektivt uttag av biometan. Vi är kända i branschen för kvalitén och den höga tillgängligheten på våra anläggningar.

 

pdf_logo1Purac DeAmmon Pdf