Slambehandling

NSR_E122543-E2

Purac erbjuder olika tekniska lösningar och processer för att minimera uppkomsten av slam i de initiala faserna av vattenbehandling. För slam som återstår efter återvinning, minimerar vi vikt och volym och ta bort skadliga ämnen före omhändertagande. Våra hållbara lösningar möter rigorösa hälso- och miljönormer. Vi betraktar inte slam som avfall utan som en värdefull resurs!

Moderna reningsverk är mycket effektiva och resulterar i ökad fast produktion. Att hantera de ökande slamvolymer som genereras av kommunala och industriella vatten- och avloppsbehandlingsprocesser är en viktig miljöutmaning för kommuner över hela världen.