Anaerobisk behandling av avloppsvatten från bioetanolproduktion

Agroetanol_1

Agroetanol AB är den största producenten i Nordeuropa för spannmålsbaserad etanol som används för inblandning i bensin. Företaget har sin produktionsanläggning i Norrköping. Sedan utbyggnaden 2008 kan Agroetanol årligen leverera 150 000 m3 etanol och 130 000 ton djurprotein, så kallat DDGS (Distiller’s dried grains with solubles). Det svenska kooperativet Lantmännen äger 91 % av aktierna i Agroetanol.

Purac har levererat en anläggning med en anaerobisk process som behandlar och renar avloppsvatten som huvudsakligen består av förorenat kondensat från avdunstnings- och torkningsprocesser när DDGS framställs från dranken. Under processen produceras biogas med en metanhalt på ca 80 %. Den producerade biogasen recirkuleras till produktionen där den behandlas för att användas som substitut till den fossila gasen propan.

DSC01166_lo

Anläggningen för avloppsvattnet har många funktioner som är fördelaktiga ur ett miljöperspektiv. Avloppsvattenhanteringen kommer minska belastningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping och biogasproduktionen kommer minska användandet av fossila bränslen samt deponeringen av restprodukter. En annan effekt är att slamproduktionen och slamhanteringen minskar.

Anläggningen är designad för att behandla 1400 m3 avloppsvatten varje dag och reducera COD med mer än 80 %.

Agroetanol_2

Flöde  m3/dag (medel) 1 320
Inflöde COD last  kg/dag (medel) 6 000
Inflöde COD last kg/dag (max) 11 500
Inflöde BOD7 mg/l (medel) 3 300
Inflöde BOD7 mg/l (max) 6 800
COD reducering %  > 80
BOD reducering %  > 85
Biogasproduktion Nm3/dag 2 400
Motsvarar  kWh/dag 6 720