Purac EFWA™

Efficient Food Waste Application

Effektiv förbehandling av organiskt matavfall till biogas

I det moderna samhället ökar mängderna av matavfall. Samtidigt finns ambitiösa mål att minska behovet av fossila bränslen. Därför har efterfrågan på väl fungerande lösningar som effektivt förbehandlar sorterat matavfall ökat.

Regeringens etappmål till 2018 är att minst 50 % av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och där minst 40 % behandlas så att även energin tas till vara.

Mängden matavfall uppgår (enligt Naturvårdsverket 2012) till 1 200 000 ton vilket motsvarar ca 127 kg/person, år. Volymen fördelas på avfall från livsmedelsindustri (13 %), handel (5 %), restauranger (12 %), storkök (5 %) och hushåll (65 %).

EFWA_Slices_Se

Ett ton matavfall motsvarar ca 50 liter diesel om man låter avfallet bli fordonsgas istället. Idag hanteras ca 25 % av allt matavfall genom insamling på ett eller annat sätt. Av denna volym behandlas bara en mindre mängd så att energi utvinns på ett effektivt sätt.

För att miljömålen ska kunna nås krävs i stort sett att alla kommuner samlar in och sorterar avfallet och att avfallet behandlas effektivt.

Purac löser förbehandlingen av sorterat matavfall

I mer än 10 år har Purac arbetat med att konstruera och bygga förbehandlingsanläggningar för sorterat matavfall. Under tiden har vi i nära samarbete med kunder och leverantörer ständigt utvecklat metoder, tekniska lösningar och konstruktioner för att på bästa sätt hantera och processa matavfallet till produkter som kan användas vidare i kretsloppet för framställning av energi och växtnäring.

Idag kan vi erbjuda en effektiv och robust lösning som bygger på våra erfarenheter och som svarar upp mot och i många fall överträffar marknadens krav och mål.

Vår lösning – Purac EFWA™

Kortfattat omfattar Purac EFWA™ maskinutrustning, manöverdon, instrumentering och elutrustning från mottagning av sorterat matavfall och bearbetning till en färdig slurry.

Den färdiga slurryn pumpas eller transporteras vidare och blir ett högeffektivt substrat i biogas- och biogödselproduktion.

  • Sorterat matavfall tippas i en eller flera tippfickor. Tippfickan är försedd med bottenskruvar som bearbetar och homogeniserar materialet till önskad konsistens.
  • Från tippfickan transporteras materialet till en kross som ytterligare finfördelar materialet och garanterar att oöppnade förpackningar öppnas. Om större, oftast större metalldelar, felsorterade fraktioner finns i avfallet stoppar krossen och möjliggör att manuellt avlägsna dessa oönskade delar.
  • Efter krossen passerar materialet en magnetisk metallavskiljare som separerar
    magnetiska metaller till ett separat kärl.
  • Från kross och metallavskiljning transporteras materialet vidare till separatorkvarnen, en för ändamålet speciellt utvecklad hammarkvarn, där den slutliga bearbetningen sker. Organiskt material passerar ett såll ned i ett uppsamlingstråg och vidare till en pump och övrigt material såsom plast, visst papper, icke magnetiska metaller etc passerar ut ur kvarnen och transporteras till en uppsamlingscontainer för rejekt.
  • I kvarnen tillsätts spädvätska, vatten eller annan insamlad lämplig vätska, för att ge den färdiga organiska slurryn rätt konsistens och torrhalt så att den kan pumpas och transporteras vidare, direkt till rötning eller via lagringstank för vidare transport till rötning på annan plats.

Purac EFWA™ – egenskaper

• Robust och beprövad teknik
• Hög driftsäkerhet och tillgänglighet
• Minimal förlust av organiskt material till rejekt
• Minimalt innehåll av oönskat material i slurryn
• Låg elförbrukning och låg installerad effekt
• Låga underhållskostnader
• Litet ytbehov och kompakt layout

Purac EFWA™ – data

• Kapacitet 10-14 t/h.¹
• Specifik elförbrukning: 8 kWh/ton avfall vid 30 % TS. ¹
• Rejektförlust: < 5 % av organiskt material. ²
• Synliga föroreningar i slurryn (> 2 mm): <0,5 % av TS.³

1. Beroende på inkommande substrat. Hushållsavfall i det lägre området, verksamhetsavfall från butiker och storkök i det högre.
2. Som  % av inkommande vikt avfall.
3. Beroende på inkommande substrat och typ av påsar och förpackningar.  SPCR 120 kräver <0,5 % av TS i utgående biogödsel från den slutliga rötningsprocessen. I många fall klaras detta krav redan i slurryn efter Purac EFWA™.

Ovan nämnda prestanda måste avgöras i varje anläggning då kvaliteten på inkommande material till stor del är styrande.

 

Ladda ned broschyr
Svenska – Purac EFWA
Engelska – Purac EFWA

Generellt kan farmaceuter sälja till klienter med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få information som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förebygga ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en mycket komplex sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens vanligaste könsbestämma dysfunktion är erektions dysfunction. Alla med kön hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara säkra. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.