Biogas från industriellt avloppsvatten

iStock_000017556845Large
Att genom rötning producera biogas är idealiskt för organisationer med industriellt avloppsvatten, t ex  produktionsanläggningar för drycker, kemikalier, livsmedel, kött, mjölk, papper och massa. Denna process är utrymmeseffektiv och erbjuder låga slamproduktion, hög last priser, låga näringsbehov och låga underhålls.

Purac är pionjärer inom utvecklingen av CSTR (en helt omrörd tank reaktor), som tillämpades kommersiellt i slutet av 1970-talet, och Puracs ANAMET ™ är den CSTR process som globalt sett är vanligast förekommande för organiskt och industriellt avloppsvatten som innehåller höga mängder av suspenderade ämnen, t ex från socker och jäst produktion.

Idag kombinerar högbelastade granulslam-processer CSTR-systemets fördelar med en intern separation av biogas, vatten och slam. Omblandningen inuti reaktorn åstadkommes av gasbildningen samtidigt som vattnets organiska innehåll distribueras genom biomassan i botten av reaktorn.

Anaerob behandling för att producera metan har en betydande potential för industrier med organiska avfallsströmmar. Många av dessa industrier använder det som ett förbehandlingssteg för att sänka kostnaderna för slambortskaffande, kontrollera lukt, och för att minska kostnaderna för slutbehandling i den efterföljande aeroba processen eller vid det kommunala avloppsbehandlingsanläggning.