Jordbruksavfall

iStock_000017347435Large

Varje år produceras runt 700 miljoner ton jordbruksavfall enbart inom EU. Bönderna är skyldiga att ta hand om avfallet. Hur? Biogasproduktionen är en lönsam möjlighet.

En egen anläggning för biogasproduktion använder vanligtvis gödsel som huvudsubstrat, men även andra material såsom djuravfall och skörderester kan läggas till för att öka biogasproduktionen. Dessutom kan energigrödor odlas som används direkt som biogasråvara. På grund av den blandade karaktären av råvaran, behövs ofta en noggrann förbehandling av biogödseln. Slakteriavfall och gödsel kan behöva pastörisering. Andra foder kan behöva biologisk, kemisk eller mekanisk förbehandling för att säkerställa en homogen och lätt nedbrytbar substans som behövs för högavkastande biogasproduktion. Förbehandling av biogassubstrat är en Purac specialitet och vi erbjuder olika tekniker för att säkerställa en optimal biogödsel för biogasproduktion.

 

→ Mat och hushållsavfall…