Avloppsslam

Restprodukter från kommunalt och industriellt avloppsvatten innehåller organiskt material, som kan omvandlas till biogas.

Vid avloppsreningsverk är biologisk och kemisk slam en restprodukt från vattenreningsprocessen. För att optimera rötvolymerna och rötningsprocessen behöver slammet avvattnas innan rötningen. Purac har lång erfarenhet av att tillhandahålla viktiga tekniker och utrustning för avvattning och rötkammardesign.

Biogasproduktion i princip

Utskrift

1. Förbehandling av substrat för att säkerställa optimal matsmältning.

2. Pastörisering (om det behövs). Biomassan upphettas till 70° C under en timme.

3. Rötning under 20-30 dagar.

– Hydrolys. Makromolekyler bryts ned av enzymer till mindre molekyler.

– Syrabildning. Organiska föreningar omvandlas till fettsyror, väte och koldioxid.

– Metan bildas. Metangas bildas från ättiksyra, väte, koldioxid, metanol och etanol.

4. Biogas. De producerade biogasen kan användas som bränsle för uppvärmning eller elproduktion. Det kan också uppgraderas till naturgaskvalitet.

5. Biogödsel. En användbar biprodukt bildas också. Efter kvalitetssäkring det kan användas som gödsel på åkermark.

 

 

→ Avfall från jordbruk