Bergen Biogas i Bergen, Norge

Bergen_biogas

Bergen Biogas under uppbyggnad

I samband med utbyggnaden av 4 stora avloppsreningsverk i Bergen Kommun byggs en ny biogasanläggning för att behandla ökade slammängder och producera biogas. Den nya anläggningen har en kapacitet på 45 300 ton organiskt material per år.

Ökad kapacitet för slambehandling
Den nya anläggningen är placerad i Rådalen, ca 13 km utanför Bergen centrum, och ersätter en befintlig slambehandlingsanläggning för septikslam och avloppsslam från ett reningsverk i närheten. Bredvid den nya biogasanläggningen finns en befintlig förbränningsanläggning. Biogasanläggningen är dimensionerad för att kunna ta emot ca 45 300 ton substrat årligen varav 35 000 ton är avvattnat avloppsslam med en TS-halt på 25-30 %. Den nya biogasanläggningen kommer i huvudsak att ta emot slam från Bergens befintliga- och nybyggda kommunala reningsverk. För att öka biogasproduktionen kommer anläggningen även att ta emot andra substrat såsom fett, storköksavfall, glykol samt septikslam. Puracs entreprenad innefattar processdesign, utformning, leverans och montering av processutrustning, processelektroniska installationer samt automation/styrning, driftsättning, utbildning och uppstart. Stort fokus har varit på arbetsmiljö och att skapa bästa möjliga förutsättningar för både drifts- och underhållspersonal under många år framåt. Ett annat fokusområde har varit energioptimering. Överlag har motorer med mycket hög verkningsgrad valts, de flesta drifter utrustats med frekvensomformare och värmeväxlare installerats för att återvinna värme från processen.

Process
Processdelsystem som omfattas av byggnationen är: Mottagning och förbehandling, hygienisering, rötning och slambehandling.

Mottagning och förbehandling
Inkommande substrat till biogasanläggningen tas först emot i förbehandlingssteget där det förbereds inför hygienisering och rötning. Avloppsslam tippas i två parallella mottagningsfickor som är försedda med bottenskrapor för att leda slammet vidare till inmatning med transportskruvar. Flytande substrat levereras med tankbil och pumpas till mottagningstankar för respektive typ av substrat. Inkommande substrat späds i förbehandlingssteget till en TS-halt på ca 6 %. Spädning sker delvis med rejektvatten från slamavvattningen för att minimera  användning av dricksvatten.

Hygenisering
Från mottagningen leds substratet till en buffertank och därefter vidare till hygienisering och rötning 7 dagar i veckan. Flödet genom hygieniseringsprocessen är kontinuerligt då fyllning, hygienisering och tömning sker parallellt i anläggningens tre hygieniseringstankar. Från utgående flöde återförs värme via värmeväxlare till att värma inkommande substrat.

Rötning
Efter hygieniseringen kyls slammet ner till ca 55 °C och förs vidare till anläggningens två rötkammare. Rötkamrarna är seriekopplade för att optimera utrötningsgraden och för att minimera återstående mängd rötrest, men möjlighet finns också att köra rötkamrarna parallellt.

Slambehandling
Bioresten från rötkamrarna kyls ner och leds till en rötrestbuffert och därefter vidare till avvattning i centrifug. För att erhålla en TS-halt på 28 % tillsätts polymer efter detta steg. Avvattnad rötrest transporteras med torrslampumpar till två torrslamsilos för vidare utlastning och borttransport med lastbil.

Dimensionerade data

Inkommande substrat:

  • Avloppsslam 34 877 ton/år
  • Septik slam 2 360 ton/år
  • Storköksavfall 7 817 ton/år
  • Frityrolja 183 ton/år
  • Fett 90 ton/år
  • Totalt: 45 327 ton/år

Utgående produkter:

  • Bio-metan: 25 GWh/år, som fordonsbränsle
  • Biogas: 445 Nm3/h
  • Biogödsel: 20 500 ton/år

Rötresten ska i största möjliga mån användas som biogödsel och spridas på odlingsmark runt Bergen kommun. Producerad biogas uppgraderas till naturgaskvalitet och används sedan som bränsle till stadsbussar och annan publik transport.

Om kunden
Bergen Kommun ansvarar för att leverera rent dricksvatten till kommunens invånare, samt att ta hand om och rena avloppsvatten. Kommunen ser således också till att producerat slam från avloppsreningsverken tas om hand och används på bästa sätt. Kommunen arbetar ständigt för en grönare miljö och resurseffektiva lösningar. Bergen kommun har idag runt 275 000 invånare.

Case story
Svenska: Bergen Biogas
Engelska: Bergen Biogas

Generellt kan apotekare sälja till kunder med äkta behandlingar för många hälsoproblem. Så nästa punkt är var kan du få info som är pålitlig. Du kan få informationen lätt och bekvämt genom att gå online. Om du är intresserad av Viagra, vill du noga studera om ”viagra på nätet”. Är det möjligt att förhindra ED? Viagra är en av de mest kända remedierna hela tiden. Visst ”http://sildenafil-se.com/viagra-p%C3%A5-n%C3%A4tet.html” är en väldigt komplicerad sak. En vetenskaplig granskning om ”viagra online” rapporterar att mänens övergripande sexuella dysfunktion är erektil dysfunktion. Alla med sexuella hälsoproblem behöver professionell hjälp. Vanligtvis i denna situation är kognitiv beteendeterapi den behandling som används. Och pillarna anses för det mesta vara trygga. Vanliga biverkningar kan innefatta huvudvärk, men det är vanligtvis mildt.