Kontrakt med Norrköping Vatten och Avfall AB

Webb-Slottshagen_1920x600 Purac skrev den 1 juni kontrakt med Norrköping Vatten och Avfall AB (NoVA i dagligt tal) för implementering av en DeAmmon®-process för reduktion av kväve i rejektet från slamavvattningen på Slottshagens avloppsreningsverk. NoVA har idag en satsvis beskickad  aktivslam (SBR)-process för samma funktion.  DeAmmon®-processen bygger på att under kontinuerlig inmatning låta anammox-organismer omvandla nitrit direkt till kvävgas, varför luftbehovet och därmed energikostnaden kommer minskas med ca. 60%.  Luftning av det kväverika rejektvattnet sker intermittent för att på bästa sätt kunna hantera de ofta stora svängningarna i belastning från slamavvattningen. Med en god styrning av processen kan även utsläppen av lustgas vid kvävereduktionen minskas väsentligt, vilket bidrar till totalt sett mycket mindre koldioxidavtryck över hela reningsverket. Detta är så viktigt för att minska växthusgasutsläppen att NoVA har sökt och erhållit ekonomiskt bistånd till projektet från det sk. Klimatklivet. Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2017. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

I projektet ingår att bygga om den befintliga SBR-tanken för DeAmmon®-processen, byta inloppspump, installera bottenluftning, omrörning och instrument, samt byta elmatning och framför allt lägga till DeAmmon®-processens styrsystem. Projektet kommer drivas av Petter Wastå och skall vara färdigställt i slutet av maj 2018. DeAmmon finns idag implementerat bla. på SYVAB’s Himmerfjärdsverket och på Oslo VAV’s Bekkelaget i samma funktion och med mycket goda driftsresultat.

Fakta om Slottshagens ARV
När reningsverket byggdes 1956 var det Sveriges största. Idag är det ett av de 10 största med en belastning på ca 150.000 pe. Avloppsvattnet går igenom mekanisk, kemisk och biologisk rening innan det släpps till Braviken medan det producerade slammet rötas och blir till biogas. Idag ägs och drivs verket av Norrköping Vatten och Avfall AB.

2016-09-14 12.54.08