Purac vinner upphandling om förbehandlingsanläggning i Norge värd 140 MSEK!

Purac har tilldelats en entreprenad i Norge värd ca 140 MSEK avseende en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall på IVAR-anläggningen i Grödaland, Stavanger.

Leveransen omfattar en komplett anläggning innehållande byggnation samt process- el och automationsutrustning för förbehandling av organiskt avfall. Avfallet består av olika fraktioner, där det organiska hushållsavfallet innehåller matavfall och trädgårdsavfall. Dessutom tillkommer det avfall från verksamheter som livsmedelsförsäljning och produktion. Förbehandlingsanläggningen får en kapacitet för mottagning av sammanlagt 65 000 ton avfall per år.

I olika processer separeras den organiska fraktionen av avfallet från andra fraktioner (t ex plast, metall, kvistar och andra ej organiska föroreningar). I därpå följande processteg avskiljer man sand och mineralrika delar från den organiska fraktionen.

Slutprodukten i Puracs anläggning blir en ”slurry” – ett flytande substrat innehållande ca 17% TS (torrsubstans) som råvara för biogasproduktion. Slurryn lagras i buffertankar och pumpas därifrån till en biogasanläggning där man framställer biogas genom en rötningsprocess.

Byggstart är september 2015 och anläggningen beräknas vara klar att tas i drift under hösten 2017.

Puracs leverans till IVAR-anläggning i Stavanger tillhör en de största entreprenaderna i Norge gällande behandling av organiskt avfall och framställning av substrat till biogasproduktion

 

För mer information kontakta:
Leszek Zadura
Regional Sales Manager
Phone: +46 46 19 19 43
E-mail: leszek.zadura@purac.se

Publicerad i Nyheter